Прилагане на погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД

Бизнес информация Търсенето на вземания, погасени по давност с изпълнителен процес може да коства много средства на кредитора, затова е добре преди да се заведе изпълнително дело да се прецени внимателно дали действително се дължи вземането, тъй като е възможно вместо кредиторът да получи дължимото, да бъде осъден да заплати значителни съдебни разноски.

Статията е актуализирана към 10.11.2016г.

В статията за "Погасителната давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД" изяснихме кои задължения се погасяват с 3 годишна давност и кои с общата 5 годишна давност. Поставихте ни многобройни въпроси относно това как да защитите правата си във връзка с давностните срокове по чл.110 от ЗЗД и следващите от ЗЗД. Ще се опитаме да дадем кратък отговор на най-често задаваните от вас въпроси.

 Какво значи задължението да е погасено по давност?

С изтичането на срока на погасителна давност се погасява не самото задължение, а възможността на кредитора да го търси по принудителен ред. Задължението остава да съществува като  естествено задължение, чието изпълнение зависи изцяло от волята на длъжника. Ако длъжникът изпълни задължението си след изтичане на давността, той няма право да иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че давността е изтекла.

Какво да направя, ако ми търсят по съдебен ред задължения, по които е изтекла погасителната давност?

Ако Ви търсят задължения, които са погасени по давност, трябва да направите изрично възражение за изтекла давност.

Давността не се прилага от съда служебно. Затова, ако не направите възражение, ще бъдете осъдени да платите задължението, въпреки че давността е изтекла.

 Как да погасявам новите задължения, без да платя тези, по които е изтекла давността?

Чл.76 от ЗЗД  дава възможност на този, който има към едно и също лице няколко еднородни задължения, ако изпълнението не е достатъчно да погаси всичките, да заяви кое от тях погасява. На практика това би изглеждало така – внасяте по сметка на кредитора (например топлофикационното или телекомуникационното дружество) сумите по последните си фактури, като подробно посочвате, кое точно задължение покривате - отчетен период, абонатен номер и т.н. Така дори и да Ви отказват на каса да покриете новите си задължения преди да сте погасили по-старите, можете да го сторите като заплащате само задълженията, по които не е изтекла давността. Важно е да пазите старателно платежните нареждания, тъй като при евентуален иск в съда ще можете да ги предоставите като доказателство по кое точно Ваше задължение сте платили. 

От кой момент започва да тече давността по главницата и по лихвата?

Давността по главницата започва да тече от момента, в който вземането става изискуемо. Например при договора заем – давността започва да тече от момента, в който е уговорено, че наемната цена е дължима. За всяко отделно вземане тече отделна давност. Така задълженията на наемателя към наемодателя могат да бъдат частично погасени по давност – тези които са от преди повече от три години са с изтекла давност, а по-новите не са. С погасяване по давност на главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни вземания.

 Има ли абсолютна давност?

От 02.06.2021г. в чл. 112 на ЗЗД се въвежда абсолютна погасителна давност за някои видове задължения, като давността ще се прилага по специален ред и за заварените случаи.

Има ли действия, с които се прекъсва давността?

Този въпрос е уреден в чл.116 от ЗЗД.

На първо място давността се прекъсва с признаване на вземането от длъжника – това е едностранен акт на длъжника, с който той потвърждава, че има задължение към кредитора. 

Втора възможност за прекъсване на давността е завеждане от кредитора на дело срещу длъжника в съда или пред арбитражен съд. Давността обаче не се смята прекъсната, ако искът не бъде уважен, производството е недопустимо, или пък бъде прекратено (често арбитражното производство се прекратява).

На трето място давността се прекъсва след приемане на действия от страна на кредитора по принудително изпълнение – по образувано изпълнително дело се предпиемат изпълнителни действия.

Какъв е давностият срок за вемания, за които е издаден изпълнителен лист?

Вземанията, за които е издаден изпълнителен лист също могат да се погасяват с 3 или 5 годишна погасителна давност. Това зависи от характера на вземанети и дали същото е установено със съдебно решение. Винаги когато вземането се установи със съдебно решение (дори и периодично вземане), то се погасява с 5 годишна погасителна давност - чл. 117, ал. 2 от ЗЗД. Когато обаче имаме издаден изпълнителен лист за вземане по заповедно производство, за което не е воден установителен иск, нямаме сила на присъдено нещо и съответно се запазва характера на вземането и не се променя давностият срок, с който се погасява вземането.

 Тече ли давност по вземане, за което вече има издаден изпълнителен лист?

По време на изпълнителния процес тече давност върху вземанията. Давностият срок започва да тече от последното валидно изпълнително действие и се прекъсва с всяко следващо изпълнително действие. Тук обаче има една специфична особеност – когато по едно изпълнително дело в продължение на две години не се извършват никакви изпълнителни действия по събиране на дълга, това дело се прекратява по силата на закона - чл. 433, ал.1 т. 8 от ГПК. То този момент повече не могат да се извършват действия по изпълнотелното дело, а ако се извършат акива, то същите не са валидни. 

Каква е защитата при образуване на изпълнително дело въз основа на погасен по давност изпълнителен лист?

Ако срещу Вас бъде образувано изпълнително дело въз основа на погасен по давност изпълнителен лист, можете да се защитите като подадете отрицателен установителен иск срещу кредитора в компетентния съд. Желателно е първоначално да образувате обезпечително дело, в което да поискате спиране на делото пред съдебния изпълнител, тъй като законът не предвижда възможността съдебният изпълнител да спре изпълнителното дело поради погасяването по давност на изпълнителния лист. Това следва да бъде установено по съдебен път, след което въз основа на съдебното решение делото да бъде прекратено и евентуално да бъде търсено от кредитора връщането на полученото в следствие на принудителното изпълнение. Тук обаче трябва да се отбележи, че не може да се търсят обратно доброволно платените суми, поради това, че длъжникът не е знаел, че е изтекла давността по изпълнителния лист, както казахме по-горе, моралният дълг остава и платеното по едно такова вземане не подлежи на връщане, а незнанието на закона не извинява никого.

 

 Статията е изготвена от

адвокат Георги Вълев
под редакцията на адвокат проф. Кругер Милованов.
 
Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.