обезпечаване на заем от заемателя/длъжника

17.04.2018

Вашият въпрос:

Здравейте, мой познат ме помоли да му услужа с пари, тъй като ипотечният кредит, който сключил с банката не покривал цялата му нужна сума за купуването и обзавеждането от него на жилище. Тъй като аз не разполагах с нужната му сума - 15 000 лв., проверил в банката - предложили му аз да изтегля вместо него тази сума - т.нар. "приятелски заем". Съгласих се. Веднага след превеждането на 15 000 лв. от банката в моята сметка, ги преведох в неговата сметка - по съвет на банката - за да се "вижда", че заемът е изтеглен за него. Ние двамата, обаче, нямаме сключен писмен договор помежду си, нямам и запис на заповед. А изпитвам нужда да имам, за да се чувствам по-сигурно (още повече, че срокът на заема е 10 години) ... Има стандартни текстове на договор за заем в Интернет (по ЗЗД), така, че обичайният текст не би бил проблем. Затруднява ме, обаче, формулирането на някакъв абзац в него за начина на обезпечаването на сумата - след като той вече има ипотека - в полза на банката, какво обезпечение мога да получа аз? (Не знам дали ще унаследи нещо и какво?!) Доколкото знам, неговият работодател държи да му превежда заплатата в друга банка и не е съгласен на промяна. Какво може да се направи в този случай? ? И още нещо - и двамата сме лекари - мога ли да запиша в договора, че като обезпечение, ако забави или спре вноските по кредита, той ще се задължи да работи за мен - като нает на трудов договор лекар в моята лекарска практика (т.е. фирма - леч. завед-е по Търг. закон)? Благодаря за възможността за консултация и евентуално по-нататъшно съдействие!!!

Нашият отговор:

Имате няколко варианта за обезпечаване на вземанията Ви:

1. Лицето, на което сте дали парите, да стане поръчител по договора за кредит. В този случай при неизпълнение от Ваша страна от банката ще могат да потърсят правата си направо от него.

2. Да сключите договор за заем с нотариална заверка на подписите. Нотариалната заверка е необходима, за да може при неизпълнение от страна на лицето, да реализирате правата си по т.нар. "заповедно производство". В това производство много по-бързо може да получите защита, както и да се снабдите с изпълнителен лист, респ. да образувате изпълнително дело и да насочите изпълнението (да наложите запор върху трудовото възнаграждение на лицето или възбрана върху негов имот) срещу имущество на длъжника. Не Ви препоръчваме да ползвате бланки на договор за заем, тъй като спецификите на всеки казус следва да бъдат отразени в договора, за да гарантират правата на страните по най-добрия начин.

3. Да Ви бъде издаден запис на заповед във Ваша полза. Въз основа на записа на заповед също може да образувате заповедно производство, да се снабдите с изпълнителен лист и да образувате изпълнително дело. Тъй като обаче записът на заповед е сделка, за която законът поставя много изисквания за нейната действителност, Ви препоръчваме да не разчитате на бланките в интернет, а да бъде изгтовен от специалист, тъй като често се оказва, че лицето разполага със запис на заповед, но той не е действителен. 

Ипотеката в полза на банката й предоставя само привилегия при удовлетворение от имота. Вие можете да потърсите изпълнение от всяко друго имущество, собственост на длъжника. В случай че е необходимо да се удовлетворите от ипотекирания имот, ще имате тази възможност, но след като банката се удовлетвори. Тоест проблем за Вас би възникнал само ако лицето няма друго имущество, това е единствено негово жилище и/или сумата, получена от публичната продан на ипотекирания имот, не е достатъчен да покрие задълженията на лицето към банката и към Вас. В този случай предимство ще има банката.

Обстоятелството, че трудовото възнаграждение на лицето се превежда в друга банка, не е пречка да наложите запор върху него, ако имате изпълнителен лист, респ. сте образували изпълнително дело.

Не е налице възможност да се уреди предоставянето на работна сила по трудов договор вместо изпълнение на задължението, тъй  като основен принцип в Кодекса на труда е, че предоставянето на работна сила е възмездно. Може обаче да се сключи договор за даване вместо изпълнение, по силата на който вместо заплащане на сумата, да Ви бъде предоставено друго имуществено благо (имот, вземане към трето лице) и по този начин да реализирате правата си.

Кантората ни е специализирана в казуси като Ващия и ако желаете да Ви съдействаме, за да гарантирате правата си по най-добър начин, сме на разположение!