Давностен срок на изпълнителния лист по съдебно решение

16.07.2012

Вашият въпрос:

Давността на изпълнителния лист 5 години ли е и от кога се счита-от датата на издаването му ли. Задължително ли трябва да се изчакат 5год.

Нашият отговор:

Давността на изпълнителния лист се определя спрямо начина, по който е установено вземането - когато изпълнителния лист е издаден на основание, различно от съдебно решение, не се прилага чл. 117, ал. 2 от ЗЗД - ако вземането се погасява с 3 годишна давност, то и изпълнителният лист също се погасява с 3 годишна, ако вземането е с 5 годишна давност, тогава и изпълнителният лист също е с 5 годишна давност. За вземането установено със съдебно решени давностният срок винаги е 5 години. Давността започва да тече от последното действие, с което е прекъсната, като винаги когато е прекъсната започва да тече отначало - чл. 116 ЗЗД. Преди изтичане на периода, през който вземането още не е погасено по давност нямате правен интерес да предприемате каквито и да е действия по защита. При съдебни решения, за които не е образувано изпълнително дело давността започва да тече от момемнта на влизане на сила на съдебното решение.