Уволнение на основание чл. 328 ал.1 т.3 от КТ

06.09.2011
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР
ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА НА РАБОТАТА

В чл.328,ал.1, т.3 от КТ се предвижда, че работодателят може да прекрати трудовия договор с предизвестие поради намаляване на обема на работата.

Според характера на дейността на предприятието намаляването на обема на работата може да се изрази по различен начин – намаляване на произвежданата продукция, намаляване на продажбите, намаляване на предлаганите от предприятието услуги и пр.

Намаляването на обема на работата може да настъпи било поради външни на предприятието причини – например поради намаляване на клиентелата, било по решение на работодателя по негова преценка.

За да бъде намаляването на обема на работата основание за прекратяване на трудовия договор, то трябва да отговаря на определени условия. 

Преди всичко, то трябва да бъде действително, а не фиктивно. Също така, то трябва да има сравнително траен характер. 
Наличието на намаляване на обема на работата трябва да се преценява в сравнение с обема на работата от предишен период. Законът не определя този период. Поради това тук са възможни много спорове. Трябва да се приеме, че следва да се вземе предвид достатъчно продължителен период, например предходната календарна година. Ако се вземе предвид много кратък период, преценката няма да бъде правилна.Например, ако се вземат предвид колебанията в оборота на един магазин, то всеки ден този оборот е различен и всеки един ден може да се окаже, че е налице намаляване на обема на работата в сравнение с предния ден. Това няма да е намаляване на обема на работата по смисъла на чл.328,ал.1, т.3 от КТ и няма да бъде основание за прекратяване на трудовия договор.

При намаляване на обема на работата работодателят има право да уволни работниците или служителите, които изпълняват тази работа, но не и други работници или служители, обемът на работата на които не е намалял. При това, броят на работниците или служителите, които той може да уволни на това основание, трябва да отговаря на размера на намалението на обема на работата. Например, ако обемът на работата е намалял с 40 %, работодателят може да уволни 40 % от персонала, зает в тази дейност, но не целия персонал.

Съгласно чл.329 от КТ при уволнение поради намаляване на обема на работата работодателят е длъжен предварително да извърши подбор, с цел да останат на работа работниците и служителите, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.

Работникът или служителят, уволнен поради намаляване на обема на работата, има право да оспори заповедта пред съда. В такъв случай работодателят е длъжен да докаже, че заповедта за уволнението е съобразена с всички изисквания на закона. Ако той не успее да докаже това, съдът отменя заповедта като незаконна и възстановява уволнения работник или служител на предишната работа.

Статията е изготвена от
екипа на адвокатска кантора „Милованови” София
под редакцията на адвокат проф. Кругер Милованов.Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.