Прекратено трудово правоотношение с предизвестие

21.05.2021

Вашият въпрос:

Здравейте,при прекратяване на трудовото правотношение по член 328 т 3,работодателя дължи ли заплата за месеца на предизвестието.

Нашият отговор:

При прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие, страната, която не желае да спази срока на предизвестието дължи обезщетение на другата страна в размера брутното трудово възнаграждение за срока на неспазеното предизвестие. Пре прекратяване на това основание работодателят същота така може да Ви дължи обезщетение за оставането Ви без работа до един месец от прекратяване на трудовото Ви правоотношение на основание чл. 222, ал.1 от КТ.