Прекратяване на ТД основание чл. 328 ал.1 т.3 от КТ

27.07.2016

Вашият въпрос:

Здравейте! Имам следния казус: С работодателя сме съгласни да се разделим, но аз искам да ме съкрати по чл. 328. Ако аз не оспорвам решението му, ще има ли някаква проверка от властите? Доколкото аз разбирам, той ще ми дължи трудово възнаграждение за два месеца напред считано от датата на съкращение (1 месец заплата + 1 месец обезщетение). Вярно ли е това? Благодаря!

Нашият отговор:

Гражданскоправните последици на прекратяването на трудовия договор не касаят властите, в това число инспекция по труда, който е компетентния орган по въпросите на трудовото законодателство. Имате право на обезщетение при прекратяване от страна на работодателя с предизвестие. Заплатата за изработеното време се дължи по подразбиране.