Парични обезщетения за безработица

29.01.2017

В Кодекса за социално осигуряване е предвидено на осигурените лица да се изплащат парични обезщетения поради това, че са безработни. 

Лица, имащи право на парично обезщетение

Право на такова обезщетение имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” най-малко 12 през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които имат регистрация в Агенцията по заетостта, не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване и отговарят на някои допълнителни изисквания, посочени в чл.54а от Кодекса за социално осигуряване.

Получаване на обезщетение

Обезщетението се отпуска въз основа на писмено заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт и се изплаща от него.

Обезщетението се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, при условие, че лицето в тримесечен срок от тази дата е подало писмено заявление за тази цел и в срок от 7 дни от прекратяване на осигуряването се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта. Това регистриране се извършва в съответното териториално поделение на Агенцията. Ако заявлението за отпускане на обезщетението е подадено по-късно, без да има уважителни причини за закъснението, за времето на закъснението обезщетение не се изплаща.

Размер на паричното обезщетение за оставане без работа

В чл.54б от Кодекса за социално осигуряване се посочва размерът на обезщетението. Той е 60 процента от осигурителния доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяването на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица, който се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Размерът на обезщетението и периодът, за който то се изплаща, зависят и от основанието, на което е прекратено правоотношението.

Ако то е прекратено по желание на лицето или с негово съгласие, или поради виновното му поведение (дисциплинарно уволнение), обезщетението е в минималния размер и за срок до 4 месеца.

Безработните лица, придобили право на обезщетение за безработица преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на парично обезщетение за безработица, получават минималният размер на обезщетението за срок до 4 месеца.

Периодът, за който се изплаща обезщетението в останалите случаи зависи от продължителността на осигурителния стаж на лицето - чл.54в от КСО.

Осигурителен стаж с осигуряване за безработица

за времето след 31 декември 2001 г. (години)

Период на изплащане на обезщетението

(месеци)

до 3

4

от 3 до 6

6

от 6 до 9

8

от 9 до 12

10

над 12

12

Трябва да се има предвид, че освен изложените правила, за някои случаи има и други правила, от които зависят  правото на обезщетение, размерът на обезщетението и периодът, за който то се изплаща. Пълното посочване на тези правила е невъзможно в рамките на настоящото изложение. За целта лицето би следвало да се запознае в дълбочина с Кодекса за социално осигуряване или да се консултира със специалист в областта.

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора „Милованови” София

от адвокат проф. д-р Кругер Милованов.

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.