чл. 222 ал. 1 от КТ - осигуровки

04.05.2020

Вашият въпрос:

Дължат ли се осигуровки по чл. 222 ал 1

Нашият отговор:

Времето, през което лицето поучавa обезщетение за оставане без работа, каквото е и обезщетението по чл.222 от КТ, се счита за осигурителен стаж, съгласно чл.9, ал.3, т.5 от КСО. Поради това, върху полученото обезщетение се дължат осигуровки.