Право на обещетение при безработица

28.04.2020

Вашият въпрос:

Здравейте, в момента съм собственик и управител на ЕООД. Смятам да закрия фирмата и да се регистрирам като безработна. В случай че съм била собственик и управител на фирма ще имам ли право да отида на борса?Ако да, 60 % ли ще получа?

Нашият отговор:

Като начало следва да имате предвид, че закриването на ЕООД е процедура, която отнема минимум 6 месеца, по-скоро 7-8 месеца и изисква изготвянето на значителен брой юридически и счетоводни документи. След закриването на ЕООД може да имате право на парично обезщетение,  ако отговаряте на законовите изисквания. Нормативната уредба за обезщетение за безработица е в чл. 54а, ал. 1 от КСО и следващите. КСО предвижда, че право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18  месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО. В чл. 4, ал.1, т.7 от КСО е предвидено, че управителите на търговски дружества подлежат на задължително осигуряване. Ако са заплащани осигурителните вноски няма пречка да поучите обезщетение по чл.54а, ал.1 от КСО. Относно начина на определяне на размера на обезщетението може да прочетете в чл.54б от КСО.