Какво да предприемете при трудова злополука?

31.07.2013

Какво представлява трудовата злополука и какви права произтичат за пострадалия работник или служител или неговите близки може да прочетете тук: Трудова злополука  

За да се установи обаче първоначално дали една злополука е трудова, следва да се спази определена процедура.

Какво е необходимо за деклариране на трудова злополука?

Декларирането на трудовата злополука се извършва по реда на НУРРОТЗ (Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки). Задължен да подаде декларацията е осигурителят, но пострадалият и неговите наследници също имат това право, като могат да го упражнят в едногодишен срок от злополуката. Декларирането се извършва пред териториалното поделение на НОИ. Необходимо е да се попълни декларация по образец, която се подава в 4 екземпляра – 2 за ТП на НОИ, един за пострадалия или наследниците му и един за осигурителя. Към декларацията се прилага копие от болничния лист на пострадалия, когато има причинена временна неработоспособност, копие от Протокола за разследване на злополуката, когато тя се декларира от работодателя. В болничния лист често лекуващият лекар отбелязва, че констатираното увреждане произтича от битова злополука, но това не е от значение, тъй като лекарят не е компетентен да прецени дали една злополука е трудова или битова. Към декларацията следва да се представят и документи свързани с трудовата дейност, медицински документи и други, в зависимост от вида на злополуката, къде и кога се е случила – например длъжностна характеристика, заповед за командироване, епикриза и други.

Разследване и установяване на трудова злополука

След деклариране на една злополука като трудова длъжностното лице към ТП на НОИ следва да прецени дали от събраните доказателства може да се заключи, че злополуката е трудова или е необходимо да се проведе разследване. При всяко разследване на злополука имат право да присъстват лицата, посочени в чл. 58 ал. 4 и 5 от КСО:

(4) При разследване на злополуката пострадалият има право да присъства или да посочи да присъстват:

1. работник или служител от същата професия, или

2. член на семейството или възходящ или низходящ сродник, или

3. представител на синдикалната организация, в която членува;

4. представител на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Правата по ал. 4 имат наследниците на починалия при трудова злополука и лицата по т. 2, когато здравословното състояние на пострадалия не му позволява да посочи представител.

За резултатите от разследването се съставя Протокол (чл. 11 от НУРРОТЗ) Лицата по чл. 58, ал. 4-5 КСО подписват Протокола, че са запознати с него. Ако не са съгласни с констатациите или с начина на провеждане на разследването, в 3-дневен срок те могат да направят писмени Възражения, които се прилагат към Протокола.

Длъжностното лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ въз основа на данните в досието за трудовата злополука в 7-дневен срок от декларирането издава Разпореждане, с което станалата злополука се приема или не се приема за трудова.

Оспорване на разпореждането за приемане или неприемане на злополука за трудова

Издаденото Разпореждане подлежи на обжалване по административен ред в 14-дневен срок пред ръководителя на ТП на НОИ, който се произнася по жалбата с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването й. С решението ръководителят на ТП на НОИ може да отмени разпореждането и да реши жалбата по същество или да го върне за отстраняване на нередовности. Решението се съобщава на заинтересованите страни в 7-дневен срок от постановяването му и подлежи на обжалване по съдебен ред в 14 дневен срок пред съответния административен съд, като жалбата се подава чрез ръководителя на съответното ТП на НОИ по реда на АПК.

 

 

Статията е изготвена от

 

екипа на адвокатска кантора „Милованови” София
под редакцията на адвокат Милованова.
 
Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.