Трудова злополука - обезщетение

06.01.2023

Вашият въпрос:

Здравейте, наследник на съм на починал при трудова злополука, който е бил застрахован за този риск. В момента се води дело за признаване на причинната връзка - оспорва се решение на НЕЛК. Въпросът е обезщетение от застрахователя може ли да се иска преди това, или задължително е да има произнасяне от НОИ за признаване на трудовата злополука? Съответно, ако застрохователят окаже да плати, иск срещу него ли трябва да се води? А срещу работодателя? Може ли да се заведе претенция по съдебен ред срещу застрахователя и работодателя едновремнно?

Нашият отговор:

Щом е сключена застраховка "Трудова злополука", за да възникне правото Ви на застрахователно обезщетение, е необходимо злополуката да бъде призната за трудова по установения ред. Ако застрахователят откаже да плати, може да предявите иск срещу него. Работодателят и застрахователят отговарят за вредите от настъпилата трудова злополука - работодателят отговаря до размера на реално претърпените вреди, застрахователят - до размера на уговореното застрахователно обезещетение, но в случай че получите обезщетение от застрахователя то ще бъде приспаднато от дължимото се от работодателя обезщетение. 

За да Ви дадем съвет какъв е най-добрият вариант за действие, е необходимо да се запознаем с документите, да проучим платежоспосбността на работодателя, за да се заведе дело, което в максимална степен ще защити правата Ви. 

Кантотата ни е специализрана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!