Нарушение на трудовата дисциплина

17.02.2012


Работникът или служителят е длъжен да изпълнява трудовите си задължения. Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания, независимо от имуществената, административно-наказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда за допуснатото нарушение на трудовата дисциплина. 

За да бъде налице нарушение на трудовата дисциплина, трябва преди всичко да става въпрос за неизпълнение на задължения, които работникът или служителят има по трудовото правоотношение. Например,  да спазва работното време, да изпълнява качествено и в срок възложената му работа, да не поврежда имуществото на работодателя и пр. 

Не е  нарушение на трудовата дисциплина неизпълнението на други задължения, извън задълженията по трудовото правоотношение. Например, неизпълнение на задължения за плащане на дължими суми към топлофикацията, неплащане на дължими суми по получени заеми, неизпълнение на семейни задължения и пр. 

На второ място, нарушение на трудовата дисциплина е само виновното неизпълнение на трудовите задължения. 

Не  е налице вина, когато неизпълнението на трудовите задължения се дължи на невъзможност на изпълнението. 

Например,  не е нарушение на трудовата дисциплина закъснението за работа поради стачка в  градския транспорт, поради което работникът или служителят не може да стигне навреме до работното си място. Или когато работникът не може да произведе качествена продукция поради лошо качество на материалите, които работодателят му е предоставил.  

Вината при нарушението на трудовата дисциплина може да бъде както умишлена, така и небрежна.

 Причиняването на вреда на предприятието не е белег на понятието нарушение на трудовата дисциплина. Например, нарушение на трудовата дисциплина е налице и когато работникът или служителят закъснее за работа, независимо от това,  че през времето на закъснението той не е имал възложена задача. 

Нарушенията на трудовата дисциплина имат различна тежест. В зависимост от тежестта на нарушенията на трудовата дисциплина се определя и тежестта на дисциплинарното наказание, което се налага за тях. 

Тежестта на нарушенията на трудовата дисциплина се определя от вида на вината и от обективните белези на нарушенията. 

Така, умишлените нарушения на трудовата дисциплина са по-тежки от причинените по небрежност. 

От обективните белези на нарушенията на трудовата дисциплина са от значение например: вида на неизпълненото задължение, дали то е някое от основните задължения на работника или служителя по трудовото правоотношение, или е по-маловажно; дали е причинена вреда или не е причинена вреда; ако има вреда – в какъв  размер е тя и дали  е поправима или е непоправима, и т.н. 

В чл.187 от КТ са посочени  примерно различни видове нарушения на трудовата дисциплина. Това са типични, най-често срещани на практика нарушения на трудовата дисциплина. Но те не са посочени изчерпателно, а и не са подредени по тежест. 

В чл.190 от КТ са посочени известен брой нарушения на трудовата дисциплина, които законът определя като достатъчно тежки, за да може за тях да се наложи най-тежкото дисциплинарно наказание – дисциплинарно уволнение. 

Тежестта на нарушенията на трудовата дисциплина обаче във всички случаи се преценява конкретно, с оглед на всички техни белези, а не зависи от това, дали нарушението е посочено в чл.187 от КТ или в чл.190 от КТ.

Например, в чл.190,ал.1,т.3 от КТ се предвижда, че дисциплинарно уволнение може да се наложи за системни нарушения на трудовата дисциплина.

Но ако тези системни нарушения са съвсем дребни, например – ежедневни закъснения за работа от  по пет минути, общата преценка на тези закъснения поначало не би могла да бъде основание за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание. 

Ако обаче такива закъснения се допускат например от пилот на самолет, и поради това самолетът не може да излети навреме, такива закъснения биха могли да бъдат преценени и като достатъчно тежки, за да се стигне и до най-тежкото дисциплинарно наказание. Това е така, защото в случая неизлитането на самолета навреме може да засяга важни интереси на голям брой хора. 

Преценката на тежестта на нарушението на трудовата дисциплина се извършва от работодателя, който разполага с дисциплинарната власт. 

При обжалване на наложеното дисциплинарно наказание по съдебен ред обаче съдът има  право на контрол върху  тази преценка. И  ако установи, че е наложено например най-тежкото дисциплинарно наказание – дисциплинарно уволнение, а нарушението на трудовата дисциплина не е тежко, съдът отменява заповедта за уволнение като незаконна.Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора „Милованови” София
от адвокат проф. Кругер Милованов.


Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.