Уволнение поради съкращаване на щата на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 предложение второ от КТ

Бизнес информация Уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 2 предложение второ от КТ изисква подготовка на значителен обем от документи - изменение на щатното разписание, свързано със заповеди на работодателя, определяне на комисия по подбор и определяне на критерии за подбора и други. Съветваме работодателите, които имат съмнения в процедурата да извършат консултация със специалист, тъй като едно незаконно уволнение може да коства значителна сума на предприятието, а законността на уволнението не може да се санира след връчване на заповедта, освен с нейната отмяна по чл. 344, ал. 2 от КТ.

    Норамативна уредба

Уволнението поради съкращаване на щата е предвидено в чл.328, ал.1, т.2, предложение второ от Кодекса на труда. Това е едно от най-често прилаганите основания за прекратяване на трудовото правоотношение. Приложимо е за прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от това, дали то е възникнало от трудов договор, от конкурс или от избор.

    Какво означава уволнение поради съкращаване на щата?

Съкращаването на щата представлява намаляване на числения състав на предприятието по определена длъжност. То се  извършва било поради това, че дадени трудови функции занапред няма да се изпълняват, било поради това, че те ще се изпълняват от по-малък брой работници или служители.

То може да бъде налице в два случая: първо, когато се съкращават всички щатни бройки от определена длъжност, и второ,  когато се съкращават  само част от всички щатни бройки от определена длъжност. 

Съкращаването на щата на предприятието дава на работодателя право да прекрати трудовото правоотношение с работниците, чиито длъжности се съкращават.

    Законност на уволнението

За да бъде уволнението поради съкращаването на щата законосъобразно, трябва не само щатната бройка да бъде заличена от щатното разписание, но и работата, която се е изпълнявала по тази щатна бройка, занапред да не се изпълнява или да се изпълнява от по-малък брой работници или служители. В противен случай уволнението  е незаконосъобразно и подлежи на отмяна чрез иск пред съда или по решение на работодателя Виж: Защита срещу незаконно уволнение.

Промяната на наименованието на длъжността, без да се променят трудовите функции, включени в нея, не представлява съкращаване на длъжността. В практиката това се нарича фиктивно съкращаване на длъжността. Пример - закрива се щатна бройка за "секретар" и се назначава друго лице със същите функции на длъжност "офис сътрудник".

    Процедура

Уволнението се извършва с предизвестие. Неспазването на предизвестието обаче не е основание за незаконност на  уволнението, а само задължава работодателя да плати на работника или служителя обезщетение в размер на  брутното му трудово  възнаграждение за срока на неспазеното предизвестие. 

При уволнение поради съкращаване на щата работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители, чиито длъжности не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.

При съкращаване на единствена длъжност подборът е само право, а при съкращаване на част от бройките за определена длъжност подборът е задължителен и ако работодателят не го извърши, или го извърши не съгласно критериите, установени в чл. 329 от КТ, уволнението ще бъде незаконно. Повече за подбора може да прочетете в статията ни: Задължение за извършване на подбор при уволнение.

Работодателят няма задължение да представи на работника или служителя документите от изършения подбор.

При уволнение поради съкращаване на щата работниците и служителите се ползват и от специалната закрила по чл.333 от Кодекса на труда. Неспазването на тази закрила от страна на работодателя също прави уволнението незаконно и то може да бъде отменено от съда.

    Заповед за уволнение

Както и при уволнението на други основания по Кодекса на труда, и уволнението поради съкращаване на щата се извършва само с писмена заповед, която трябва да бъде връчена на работника или  служителя. Устно извършено уволнение или писмено,  без заповедта да е връчена, въобще не представлява уволнение и не поражда никакви правни последици. Ако работникът или служителят въз основа на  устна или невръчена писмена  заповед не бъде допуснат на  работа,  той  има право  на обезщетение в размер на брутното си трудово  възнаграждение за цялото време на недопускането на работа.

    Повече относно законността на увлонението може да прочетете в статията ни: Защита срещу незаконно уволнение.

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора „Милованови” София

от адвокат проф. д-р Кругер Милованов.

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.