Писмени обяснения по чл. 193, ал. 1 от КТ

Бизнес информация В каква форма трябва да бъдат искани и в дадени обясненията по чл. 193 от КТ В закона е записано, че следва работодателят да даде възможност на работника или служителя да се защити, като даде устни или писмени обяснения. Практиката е наложила искането на тези обяснения да става в писмена форма, за да може после работодателят да докаже, че е спазил процедурата за искане на обяснения. Няма обаче пречка обясненията да се искат и устно също както и да се дадат в устна форма. За да може обаче по-късно да се докаже, за какви нарушения точно са поискани обяснения и какво точно е отговорил работникът или служителят при устна форма, трябва да се призовават свидетели при един евентуален съдебен процес, което значително усложнява доказването законността на наложеното наказание. При липса на писмена форма е трудно установимо и наличието на разминавания между нарушението за което са искани обяснения и това, за което е наложено наказание.

Когато срещу един работник или служител бъде започнато дисциплинарно производство, даването на обяснения по чл. 193, ал.1 от КТ е част от задължителната процедура за реализиране на неговата отговорност. Без да бъде изслушан работникът или служителят, с оглед търсената му отговорност, налагането на дисциплинарно наказание е незаконно само на това основание - чл. 193, ал. 2 от КТ и съдът отменя наказанието, без да разглежда спора по същество.

Кога се искат обяснения по чл. 193, ал. 1 от КТ?

Обикновено, работодателят иска от служителя обяснения, когато установи, че е извършено нарушение на трудовата дисциплина в предприятието. Какво представлява нарушение на трудовата дисциплина може да прочетете тук: Нарушение на трудовата дисциплинаИскането на обясненията цели работодателят да установи какво точно се е случило, за да прецени дали има основание да санкционира работника или служителя и колко тежко наказание да наложи.

Какво трябва да съдържа искането за обясненията?

Работодателят може да иска обяснения за повече от едно нарушения, които са установени от него или за които има съмнение, че са извършени от даден работник или служител и да наложи наказание само за тези, за които прецени, че следва да се санкционират. Важно е да се отбележи, че налагането на наказание, за нарушение на трудовата дисциплина, което е извън предмета на исканите обяснения изключва автоматично това нарушение от възможността за него да бъде търсена дисциплинарна отговорност. Така ако има констатирани 3 нарушения, за които се искат обяснения, а работодателят издаде заповед, в която посочи и други нарушения, съдът при евентуално оспорване на заповедта, ще преценява дали работодателят е имал основание да наложи съответното наказание на служителя само за нарушенията, за които е искано обяснение. Няма пречка обаче ако в хода на дисциплинарното производство се искат обяснения от работника или служителя повече от веднъж.

Какво трябва да съдържа отговорът на искането за обяснения?

Искането на обяснения е задължение на работодателя за законно налагане на дисциплинарно наказание, но не и даването на такива. Работникът може да даде обяснения, а може и да не даде

Недаването на писмени обяснения от страна на работника или служителя не може да се тълкува в негова вреда.

При недаване на обяснения, много важен момент относно законността на процедурата е срокът, който работодателят е дал на работника или служителя да даде обяснения. Ако този срок е прекомерно кратък - 1 ден, 2 часа, до края на работния ден, то ако работникът или служителят не даде обяснения, съдът обикновено приема при съответното възражение, че му е нарушено правото на защита, тъй като не е имал достатъчно време да подготви обясненията си. При това положение се приема, че наложеното наказание е незаконно. Ако работникът даде обяснения в този срок, няма нарушение на правото му на защита. Практиката е приела за разумен срок за даване на писмени обяснения 3 дни от момента на получаването на искането.

В случай че работникът или служителят реши, че ще депозира писмени обяснения, по случай постъпило искане от работодателя на основание чл. 193, ал. 1 от КТ, лицето рядко осъзнава, че обикновено повече вреди отколкото си помага с дълги и подробни обяснения за случилото се. Обикновено работникът или служителят се стреми да каже всичко, което счита, че е в негова полза. Тази възможност за защита обаче най-често води и до първите грешки при защита интересите на работника или служителя. Имали сме казуси, при които съдът е приемал, че в дадените писмени обяснения на практика се съдържа признание за извършеното нарушение, което е било достатъчно основание съдът де приеме, че е дисциплинарното уволнение е законно. Ако работникът не беше дал обяснения, то доказването законността на уволнението му би бил значително по-сложна за работодателя. Нека не забравяме, че тежестта на доказване законността на уволнението е на работодателя, а не на работника или служителя. От друга страна сме установили, че когато работодателят е взел решение да търси дисциплинарна отговорност от работника или служителя, то в почти винаги се стига до дисциплинарно наказание, независимо от дадените обяснения

Налагане на дисциплинарно наказание

Налагането на дисциплинарно наказание след искането на обяснения е възможност, на не задължение на работодателя. Той може да прецени само да смъмри служителя, без да издава заповед или да наложи някое от трите дисциплинарни наказания, предвидени в Кодекса на труда - забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. В случай че считате, че наложеното Ви наказание е незаконно, може да прочетете статията ни: Защита срещу незаконно уволнение и  Дисциплинарно уволнениекакто и подробно в книгата на проф. д-р Кругер Милованов Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите на издателство Труд и право.

 

Нашият съвет:

Предвид гореизложеното най-честият ни съвет, при даване на писмени обяснения е да се дадат максимално кратки обяснения, в смисъл, че не е извършено нарушение и че работникът или служителят е спазвал всички изисквания на работодателя и винаги е бил добросъвестен при изпълнение на поставените задачи. Работникът не губи възможността с даването на писмени обяснения да посочи съответните възражения, че не е извършил нарушение, при съдебен контрол на наложеното наказание.

Ако имате съмнение дали подготвените от Вас писмени обяснения защитават в максимална степен правата Ви, Ви съветваме да се обърнете към специалист по трудово право.

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора „Милованови” София

от адвокат Георги Вълев

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.