Покана/искане на писмени обяснения

10.11.2023

Вашият въпрос:

Ако работник откаже да приеме покана/искане на писмени обяснения и няма свидетели на отказа, какво трябва да направи по нататък работодателя, за да му връчи поканата? Може ли да се изпрати препоръчано по пощата? Ако и при това положение откаже да я приеме, какви са действията на работодателя, какво следва и как се стига до налагане на наказание?

Нашият отговор:

Имате възможност да връчите повтороно документите като ги оформите като връчване при отказ с двама свидетели, ако работникът или служителят продължава да ходи на работа, което би бил най-лесният вариант. Връчването по пощата или куриер с обратна разписка също е вариант, като тогава е нужно в товарителниц да опишете съдържанието на пратката, за да може при оспорване да докажете какво точно е съдържала.