Уведомяване за заведено дело

11.11.2016

Какво да направим, ако сме осъдени, без да сме разбрали за това по време на процеса?

В практиката се случва длъжникът да научи, че срещу него е водено дело в съда, едва след като бъде уведомен с поканата за доброволно изпълнение от съдебен изпълнител, че е осъден. При това положение трябва да се проучи внимателно казуса от специалист и да се преценят шансовете на лицето за спечелване на делото, в случай че беше участвал в процеса. Ако е изходът на спора би бил същият и при участието на длъжника по делото, то повторното провеждане на процеса между страните се обезсмисля, нещо повеве - това би довело до допълнителни съдебни разходи за длъжника. Когато длъжникът е имал възможност за защита на интересите си, но не се е възползвал от тях, поради лишаването му правото да участие в процеса, има възможност неговите възможности да бъдат защитени дори и след процеса.

Процедура по връчване на книжа от съда.

Съдът връчва всички документи на страните на настоящите или постоянните им адреси. NB!: Съветваме Ви да поддържате адресната си регистрация актуална, тъй като за заведени дела ще бъдете уведомявани на посочените от Вас адреси. Ако нямате възможност лично да пребивавате на адреса е добре да го посещавате поне веднъж седмично. Също така няма пречка адреса да се посещава от Ваш близък или роднина.

Връчването на документи се извършва от съдебен служител (или служител на съдебен изпълнител в особени случаи), който следва да се идентифицира със служебна карта. Ако той не може да Ви намери, адресът Ви ще бъде посетен още поне два пъти, като единият ще е в почивен ден. Ако след няколко опита документите не могат да Ви се връчат се прилага процедурата по чл. 47 от ГПК - връчване на уведомление чрез залепване. Уведомлението се залепва на вратата на жилището Ви или на пощенската кутия. Когато до тях съдебният служител няма достъп - уведомлението се залепва на входната врата на сградата. По възможност се пуска уведомление и в пощенската кутия. От момента на залепването имате 14 дневен срок, в който може да поучите съдебните книжа, които е следвало да Ви се връчат в съда. С изтичане на 14 дневния срок започва да тече срокът за извършване на действията, за които е следвало да се уведомите - примерно възражение, подаване на отговор на искова молба, изразяване на становище и др. подобни.

За извършеното връчване съдебният служител изготвя документ, който удостоверява всички обстоятелства от значение за делото - например къде е извършено връчването, намерено ли е лицето, ако не е намерено колко пъти е посетен адресът и тн. Особено важно е при залепване на уведомление да се изложат всички обстоятелства, които налагат залепването. Ако това не е сторено, в зависимост от конкретния случай, процедурата по връчването е нередовна, съответно е опорочен водения съдебен процес.
Изложената до тук процедура се прилага в повечето съдебни производства. 

Последици от връчването на лице, което не е получило документите лично.

В случай че процедурата по връчването е спазена, връчването е редовно, въпреки че лицето не е открито. Това се случва най-често, когато лицето не е посочило актуален адрес при смяна на адреса си или пък не е посочило, че ще отсъства от страната за продължителен период.

Нередовно връчване.

Когато ответникът не е бил надлежно уведомен за воденото срещу него дело, най-често за заведеното дело длъжникът научава, когато получи покана за доброволно изпълнение или пък запорно съобщение за наложен запор на заплатата. Това означава, че срещу длъжникът е издаден изпълнителен лист, който пък е издаден на едно от следните основания:

  1. влязло в сила съдебно или арбитражно решение
  2. заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК
  3. влязла в сила заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК

Ако е нарушено правото на участие на страната в съдебния процес и е издадено съдебно решение процедурата по отмяната му се намира в чл. 303 и следващите от ГПК. Относно отмяната на арбитражно решение можете да прочетете тук - Арбитражна клауза, производство и компетентност. Арбитражно решение.

Често когато длъжникът получи заповед за изпълнение по чл. 410 или чл. 417 от ГПК смята, че правото му за защита е отнето и е осъден без да може да се защити. Това не е така. 

За издаването на заповедта по чл.417 от ГПК длъжникът научава за първи път от съдебния изпълнител. В този случай връчването става от служител на съдебния изпълнител, който също трябва да спази описаната до тук процедура по връчване. Често съдебният изпълнител, изпращайки покана за доброволно изпълнение, “пропуска” да укаже на длъжника че заповедта е по чл. 417 от ГПК или че срещу нея може да се подаде възражение в едномесечен срок от датата на получаване на поканата до съответния районен съд. Ако се пропусне срокът за възражение срещу заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК, няма възможност повече да се оспорва заповедта. Възражението обаче не винаги е най-добро решение, тъй като ако е неоснователно, това само ще увеличи съдебните разноски, които следва да заплатите. Ето защо Ви съветваме при получаването на книжа от съдебен изпълнител незабавно да ангажирате специалист, който да прецени дали имате възможност да подадете възражение, както и дали от подобно възражение има смисъл. Повече за заповедите за изпълнение - Възражение срещу заповед за изпълнение на парично задължение

 

Срещу заповед по чл. 410 от ГПК може да възразите отново в едномесечен срок, но този път връчването на книжа следва да се извърши от съда (в редки хипотези и от съдебен изпълнител). Ако обаче има издаден изпълнителен лист въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, то това ознанава, че длъжникът е пропуснал възможността да възрази в срок. Ако същият не е знаел за воденото срещу него производство, това може да се дължи на:

  • ненадлежно връчване на заповедта
  • заповедта за изпълнение не му е била връчена лично и в деня на връчването той не е имал обичайно местопребиваване на територията на Република България
  • длъжникът не е могъл да узнае своевременно за връчването поради особени непредвидени обстоятелства
  • длъжникът не е могъл да подаде възражението си поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее

При производството по чл. 410 от ГПК правилата за връчване са същите, каквито при исковото производство, съответно нарушаването им е уважителна причина длъжникът да подаде възражение по-късно, като същото ще се счита подадено в срок. Длъжникът има едномесечен срок от узнаването за издадената срещу него заповед, в който има възможност да възрази. 

 

 

Статията е изготвена от

Боян Лимберов

под редакцията на адвокат Георги Вълев

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.