Изпитателен срок по Закона за държавния служител

05.12.2016

В чл.12 на Закона за държавния служител се предвижда, че когато  кандидатът се назначава за първи път на държавна служба, в едногодишен срок, считано от датата на встъпване в длъжност, органът по назначаването  може да прекрати служебното правоотношение без предизвестие.

 

Този изпитателен срок е установен, за да може органът  по назначаването да прецени дали служителят може да изпълнява възложената му работа. Ако прецени, че служителят не може да изпълнява възложената му работа, той може да прекрати служебното правоотношение. Ако не го прекрати в течение на изпитателния срок, служителят остава на работа. Срокът за изпитване не тече през времето, през което държавният служители е бил в законоустановен отпуск.

 

Прекратяването може да бъде извършено по всяко време в рамките на изпитателния срок.  Прекратяването е без предизвестие. То се извършва с писмена заповед, в която като основание за прекратяването се посочва само член 12  на Закона за държавния служител, без други мотиви.

 

Ако в срока за изпитване служебното правоотношение бъде прекратено, при последващо постъпване на държавна служба започва да тече нов срок за изпитване. Ако обаче то бъде прекратено, след като изпитателният срок е изтекъл, при последващо ново назначение на лицето за държавен служител няма срок за изпитване. Няма значение дали това второ назначение е в същата или в друга администрация и дали е за същата или друга длъжност.

 

В случай, че правоотношението се измени преди изтичането на срока, срокът за изпитване продължава да тече  при следващото служебно правоотношение. Има  се предвид изменение на правоотношението в рамките на същата администрация.

 

В § 36 на Преходните и заключителни разпоредби към Закона за държавния  служител е предвидено важно изключение от посочените разпоредби на чл.12 от закона. Според  този текст, когато една длъжност, която се изпълнява по трудово правоотношение, бъде определена с нормативен акт за заемане от държавен служител, в едномесечен срок от влизането в сила на акта лицето се назначава за държавен  служител.Назначаването се извършва, ако служителят отговаря на изискванията за назначаване за държавен служител и подаде заявление за целта в 14-дневен срок от влизането в сила на нормативния акт. 

 

В такъв случай, изтеклият до момента на преобразуване на правоотношението срок за изпитване, определен с трудовия договор, се включва в срока  по чл.12. А за лицата,  заемали длъжността по безсрочно трудово правоотношение,  разпоредбата на чл.12 не се прилага.

 

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора „Милованови” София

от адвокат проф. д-р Кругер Милованов.

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.