Получаване на застрахователно обезщетение по застраховка “КАСКО”

20.01.2017

    Понятие

Застраховката “КАСКО” е типична имуществена застраховка на МПС - нейният смисъл е да се прехвърли върху от увреждане на застрахования автомобил върху Застраховател.

Когато настъпи покрит застрахователен риск, застрахователят по застраховка “КАСКО” дължи застрахователното обезщетение.

    Разлика със застраховка “Гражданска отговорност”

При застраховка “Гражданска отговорност” се покрива отговорността на водача срещу евентуално увреждане на трети лица. Не се покриват увредите, които собственото МПС е претърпяло.

    Покрити рискове

При застраховка “Каско” покритите рискове се определят в общи условия и се групират в отделни клаузи, осигуряващи различен обем на застрахователно покритие.Най-често се застраховат рискове за вреди, настъпили в следствие на ПТП, пожар, кражба, грабеж, злоумишлени действия на трети лица и други. 

    Пример:

При застраховка “Пълно КАСКО” - застраховат се всички горепосочени рискове. 

При застраховка “Частично КАСКО” могат да покриват само определени рискове като риск "кражба", без вреди вследствие на ПТП.

    Предявяване на претенция

За да се получи застрахователно обезщетение по застраховка “КАСКО”, лицето което го претендира, е длъжно да отправи към застрахователя писмена застрахователна претенция - чл. 380 от Кодекса за застраховането. Когато  застраховката е сключена по повод договор за лизинг на лек автомобил, претенцията се предявява от:

  • лизингополучателя, когато се претендират частични щети
  • лизингодателя, когато се претендира тотална щета 

В претенцията следва да е посочена банкова сметка, по която да бъде заплатено обезщетението - в противен случай застрахователят не се дължи лихви за забавeно плащане върху застрахователното обезщетение.

Предявяването на писмена претенция е строго изискване, поради което Ви съветваме да я подадете в два екземпляра, като единият да остане за Вас с входящ номер от застрахователя. По този начин ще имате доказателство, че сте изпълнили задължението си и ще знаете какво точно обстоятелства сте заявили пред застрахователя относно настъпването на застрахователното събитие.

    Необходими документи

Заедно със претенцията се представят набор от документи, които удостоверяват основанието и размера й. Тези документи се определят от застрахователя, съгласно вътрешните му правила, като за различните покрити рискове се представят различни доказателства. Примери за най-често изискваните документи при различните видове застрахователни събития са следните:

  • При ПТП - свидетелство за управление на МПС и контролен талон (доказателство, че имате контролни точки, тоест сте правоспособен водач), документ за собственост на МПС, протокол за ПТП или двустранен констативен протокол на участниците в ПТП, документ за преминат годишен технически преглед.
  • При пожар - служебна бележка от от противопожарната служба.
  • При кражба или грабеж - постановление за спиране/ прекратяване на досъдебно производство, ключове и дистанционни за аларма на МПС.
  • При природно бедствие - бележка от местната хидрометеорологична служба. 

Застрахователят има право да изисква и други документи, които имат отношение към уреждането на застрахователната претенция. Не се допуска изискването на доказателства, с които застрахованият не може да се сдобие, както и такива които нямат отношение към претенцията и неоснователно забавят плащането на обезщетението.

    Завеждане на щета от застрахователя

С подаването на претенцията и приложените към нея документи застрахователят образува щета, която завежда под номер. Застрахователят е длъжен да регистрира датата на всяка щета, както и датата на последващо получаване на всеки документ по нея, и да удостовери всяко от тези обстоятелства поотделно или под опис пред лицето, заявило претенцията. Към преписката се прилага и снимковия материал, който е създаден при огледа и заснемането на щетата.

    Срок за изплащане на застрахователно обезщетение

От представянето на всички необходими документи за застрахователя тече 15-дневен срок за произнасяне по претенцията. Съгласно чл. 108 от КЗ застрахователят може да: 

  • определи размера на обезщетението и да плати на застрахования
  • мотивирано да откаже плащане

    Размер на застрахователното обезщетение

Когато се изплаща обезщетение, то трябва да е достатъчно да покрие всички вреди, които застрахованият е претърпял - плащането трябва да покрие стойността на целия ремонт, цената на всички части, материали и труд. Ако застрахованият е дал съгласието си, ремонтът може да се извърши в доверен сервиз, за сметка на застрахователя, за което се издава възлагателно писмо. Ремонтът трябва да се извърши в разумен срок, освен ако страните по застраховката не са определили конкретен срок.

    Отказ за изплащане на застрахователно обезщетение

При плащане на щетата в занижен размер или при постановяване на отказ за изплащане на застрахователно обезщетение застрахователят излага писмено становище какви са причините за отказа. В евентуален съдебен процес обаче застрахователят не е обвързан с посоченото в отказа и може да посочва нови основания за отказване на щетата. При постановен отказ следва внимателно да се проучи всяко едно обстоятелство, свързано със застраховката. Повече за отказа за изплащане на щета можете да прочетете тук - отказ за изплащане на застрахователно обезщетение

Срещу поставения отказ за изплащане на застрахователно обезщетение или срещу частично плащане на щетата застрахования има право да подаде жалба - чл. 108, ал.7 от КЗ. Жалбата обаче трябва да се подаде в рамките на тригодишния давностен срок, който тече от момента на настъпването на застрахователното събитие - чл. 378 от КЗ.

Застрахователят е длъжен да се произнесе по жалбата като представи на застрахования фактическата и правна обстановка относно щетата. 

    Иск в съда срещу застраховател

Когато застрахования не е удовлетворен от отговора на застрахователя, той има възможност да предяви иск в съда за заплащане на обезщетение, което да покрива вредите от щетата. Съветваме да се обсъди внимателно дали отказът на застрахователя е основателен, преди да е предяви претенцията пред съд. Ако желаете можем да Ви посъветваме, след запознаване с документите по щетата, какви шансове имате при евентуален иск.

 

Статията е изготвена от

Боян Лимберов

под редакцията на адвокат Георги Вълев

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.