Отказ по щета КАСКО

11.02.2020

Вашият въпрос:

Здравейте. Изправена съм преди дилемата дали да съдя застраховател за отказ по щета КАСКО или не. Бих искала да попитам какъв е размерът на държавната такса при завеждане на иск срещу застраховател, отказал да изплати щета КАСКО? Вероятно е някакъв процент от материалния интерес... И какви са таксите от Ваша страна за явяване и изготвяне на искова молба? Предварително Ви благодаря!

Нашият отговор:

Дължимата държавна такса за образуване на гражданско дело е 4% от претендираната сума. По отношение на размера на адвокатското възнаграждение - същото се определя както с оглед размера на претендираната сума, така и с оглед правната и фактическа сложност на делото. На следващо място, следва да имате предвид, че при тези дела, винаги се назначава и комплексна съдебно-техническа и оценителна експертиза за установяване на механизма на настъпване на вредата и стойността на щетите. При спечелване на делото всички сторени от Вас разноски, вкл. държавни такс и адвокатско възнаграждение, се възстановяват. Кантората ни е специализирана в представителство по застрахователни казуси и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!