Покрити рискове при застраховка “КАСКО”

23.01.2017

   При сключване на застрахователна полица “КАСКО” страните уговарят застрахователното покритие. Най-често покритите рискове са предварително определени от застрахователя в общите му условия, като застраховащият може да избира дали да сключи застраховка "пълно КАСКО" - тоест за всички предвидени от застрахователя рискове или частично "КАСКО" - само за някои от тях, като изрично посочи за кои.

Легална дефиниция: Съгласно § 1, т.3 от Кодекса за застраховането застрахователен риск е обективно съществуващата вероятност от настъпване на вредоносно събитие, възникването на която е несигурно, неизвестно и независимо от волята на застрахования.

    Застрахователно събитие

Реализирането на застрахователния риск, по време на действието за застраховка "КАСКО",  означава, че е настъпило застрахователно събитие.

При настъпило застрахователно събитие, застрахователят дължи плащане на застрахователно обезщетение, стига да са налице следните предпоставки: 

 • да е налице валидна застраховка
 • всички дължими застрахователни премии да са платени (при разсрочено плащане тези, за които е настъпил падежът)
 • застрахователното събитие да съставлява покрит риск
 • застрахованият да е изпълнил задълженията си по договора (най-често за ограничаване на риска на застрахователя)
 • да няма основания за отказ за изплащане на застрахователно обезщетение - примерно груба небрежност или умишлено унищожаване на собственото застраховано имущество

   Най-чести групи покрити рискове при застраховка "КАСКО"

Покритите застрахователни рискове са групирани обикновено в клаузи. Най-често срещаните покрити застрахователни рискове при застраховка “КАСКО” на МПС са следните: 

    Вреди, настъпили вследствие на ПТП.

Легална дефиниция: Съгласно § 6, т.30 от Закона за движение по пътищата, пътнотранспортно произшествие е събитие, възникнало в процеса на движението и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

Особености:

 • ПТП е налице и когато няма втори участник в произшествието - удар в стълб, ограда, падане в дере и др. в тази хипотеза попада и сблъсък с камъчета по пътя, които са причинили шупли на боята, спукване на предното стъкло и др. подобни.
 • ПТП вследствие на пътното поведение на друг участник в движението, дори и без той да е пострадал, го прави участник в произшествието - например при катастрофа, причинена вследствие на опит на водач да се избегне пряк удар с друг участник в движението.
 • Риск от ПТП покрива и щети, настъпили когато застрахованото МПС е било в паркирано състояние (паркощети).

    Кражба на МПС

Легална дефиниция: отнемане на владението на чужда движима вещ без съгласието на собственика с намерение противозаконно да се  присвои. Това е най-често срещана дефиниция, посочена в риск кражба в застраховките КАСКО, която е преписана от Наказателния кодекс.

Особености:

 • Може рискът "Кражба" да е ограничен до някои от частните й хипотези - например взломна кражба.
 • Обикновено застрахователят не покрива риск кражба, когато ключовете от автомобила са били оставени на таблото
 • Ако автомобилът е откраднат, след което е унищожен, се прилага застрахования риск за “Кражба”, тъй като той е настъпил първо.
 • Често застрахователите предвиждат, че изключен риск е обсебването по смисъла на чл. 206 НК - присвояването на чужд автомобил, чието владение е придобито по законен начин - примерно когато дадете автомобила на приятел, а след това го обявите за откраднат.
 • Често "Кражбата" на МПС първоначално се квалифицира от прокуратурата като престъпление по чл. 346, ал.1 НК - отнемане на автомобил, само за да се ползва, а след това се изменя на "Кражба". Престъплението по чл. 346, ал. 1 от НК обаче може да не представлява покрит застрахователен риск и да трябва да изчакате да бъде променена квалификацията от органите на държавното обвинение.
 • Кражбите на отделни елементи на автомобила (обикновено външните) са най-често изключен риск - това са отделни части, детайли, агрегати, оборудване като навигация, музикална система и тн. 

    Пожар

Рискът "ПОЖАР" включва вреди, причинени от разпространяването на огън по застрахованото МПС. Източникът на пожара може да бъде както външен, така и вследствие на късо съединение. Тук честа особеност е, че детайлът който е дефектирал и е предизвикал пожара, не се покрива от застрахователя, а само щетите, които са причинени.

    Природно бедствие и злоумишлени действия на трети лица

В общия случай за природни бедствия се посочват - буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм, мълния, удар на МПС от предмети, отнесени от буря или ураган, действие на морски вълни, свличане, срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг или лед. 

Покритите застрахователни рискове срещу природни бедствия трябва да са изброени, тъй като непосочените бедствия не представляват покрит застрахователен риск. Често не се покриват вреди, вследствие на земетресение.

Злоумишлените действия на трети лица се изразяват в механично или химично въздействие на застрахования автомобил - блъскане, чупене, драскане и тн. 

   Изключен застрахователен риск при грубата небрежност

Грубата небрежност е основание, застрахователят да откаже изплащане на застрахователно обезщетение. Грубата небрежност имаме когато застрахованият се е отнесъл към застрахованата вещ така, както и най-небрежният собственик не би се отнасял.

Примери:

 • Шофирал под влияние на алкохол или наркотици
 • Шофирал с 80 км над разрешената скорост в града
 • Паркирал автомобила така, че блокира движението на релсово превозно средство
 • Спрял колата над незагаснало огнище
 • Оставил ключовете на предното табло, докато се прибрал вкъщи и др. подобни

    N.B. Често застрахователят отказва изплащане на щета, тъй като твърди, че не е настъпил покрит застрахователен риск, като се сочи за пример клауза от Общите условия. Причината за отказа обаче се сочи като неизпълнение на задължения на застрахования или просто произволно условие, несвързано със събитието

 • неуведомяване на КАТ за ПТП
 • подаване на сигнал за откраднато МПС по-късно от максималния срок по полицата
 • даване на автомобила на друго лице, което е станало участник в ПТП
 • инсцениране на застрахователно събитие
 • заблуда на застрахователя чрез представяне на неверни данни и др.

   По този начин застрахования остава с измамното впечатление, че няма право да претендира обезщетение за настъпилата щета. Тук трябва да се прави разлика между покрит застрахователен риск и основания за отказ за изплащане на застрахователно обезщетение. Когато събитието не съставлява покрит застрахователен риск въобще нямаме застрахователно събитие, а във втората хипотеза имаме събитие, но поради дадени обстоятелства застрахователят смята, че обезщетение не се дължи.

    Преценката дали определено събитие представлява покрит риск и дали се дължи застрахователно обезщетение е конкретна. В случай че Ви е отказано изплащане на застрахователно обезщетение повече може да прочетете ТУКОтказ за изплащане на застрахователно обезщетение

 

Статията е изготвена от

Боян Лимберов

под редакцията на адвокат Георги Вълев

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.