отказ изплащане щета по застраховка каско

08.04.2019

Вашият въпрос:

изтекъл е срока за годишен технически преглед на 04.01.2019, ПТП е на 30.03.3019, каско е платено изцяло.Пропускът: липса на актуален ГТП основание ли е за отказ за изплащане на щета каско?

Нашият отговор:

Практиката приема, че за да е налице право на застрахователя да откаже изплащане на застрахователното обезщетение, е необходимо неизпълнението на задължението от страна на застрахования, да е в причинна връзка с настъпилото застрахователно събитие. Извършването на ГТП на автомобила не може да обуслови отказ за изплащане на застрахователно обезщетение.

За да Ви дадем конкретно становищ, е необходимо да ни предоставите информация относно това какво е застрахователното събитие, както и обстоятелствата около настъпването му. Кантората ни е специализирана в представителство по застрахователноправни казуси и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!