Как да се справите с дълговете си чрез преговори и без съд

Бизнес информация Кантората ни има опит при преговори и защита интересите на юридически лица пред финансови институции и банки с цел преструктуриране на кредти, предоговаряне на условия по кредити, както и за оказване на съдействие по заповедни, искови и изпълнителни производства в сферата на финансирането.

Просрочените задължения за кредити към банка или финансова институция (колекторска фирма) създават проблеми на все повече хора. Наличие на подобни задължения води до редица затруднения - не можете да откриете банкова сметка на свое име, без върху нея да се наложи запор, не можете да получите одобрение за банков кредит, а първото нещо, което новият Ви работодател разбира за Вас, е че имате дълг, за който е наложен запор върху трудовото Ви възнаграждение. Ето защо в подобни случаи се предпочита работа по граждански договор, при която се плаща в брой или такава по трудов договор, но с осигуровки върху минимална работна заплата, за да не може съдебният изпълнител да прави удръжки от възнаграждението. Това често спира кариерното развитие, тъй като все по-малко фирми могат да си позволят да плащат пари “под масата”, а получаването на трудово възнаграждение над размера на минималната работна заплата се обезсмисля, защото дългът е толкова голям, че изплащането му от наложения запор с дължимите такси, лихви и разноски би се проточило с години.

Как да се справите с многото стари задължения?

Най-бързият начин за уреждане на спорните задължения е чрез преговори с банката/колекторската фирма. Това не означава признаване на цялото вземане и безусловно плащане, на всичко, което Ви поискат. Адвокатската ни кантора е специализирана в преговори за извънсъдебно уреждане на спорове относно стари задължения. Имаме опит с голям брой от финансовите институции, които изкупуват вземания по лоши кредити, като в повечето случаи знаем коя фирма какви отстъпки е готова да направи при уреждане на спора. Практиката ни показва, че фирмата, изкупила дълга, е по-склонна да опрости част от вземането, отколкото първоначалния кредитор, който най-често е банка. Това е така, тъй като кредитът е прехвърлен на колекторите на цена, която винаги е значително по-малка от неговата стойност - обикновено между 5 и 25%, като точната сума, разбира се, е строго пазена тайна за всеки подобен договор. При това положение, колекторската фирма получава печалба , дори да получи само 50% или по-малко от общия дълг.

През какви фази минават преговорите с кредитна институция?

1. Запознаване с дълга

Когато вземането е възложено за събиране на съдебен изпълнител първата стъпка, която следва да предприемете е да се установи дали дългът е погасен по давност. Подробно по този въпрос може да прочетете тукПогасителна давност на вземания по изпълнителни дела Преди да предприемете каквото и да е действие обаче, Ви съветваме да се консултирате със специалист, тъй като е възможно с някои действия сами да си навредите.

Вземанията, за които няма издаден изпълнителен лист, не следва да се подценяват. Често се получава “последно предупреждение” за доброволно погасяване на вземането от банката или колекторската фирма, след което се предприемат съдебни действия. Добре е да се проучи вземането точно в този момент, тъй като ако дългът действително се дължи, то тогава кредиторът би бил склонен да направи по-голяма отстъпка при доброволно плащане, а длъжникът би си спестил излишни съдебни разноски. Ако не сте реагирали достатъчно бързо, а кредиторът е предприел действия за събиране на вземането, най-често получавате Заповед за изпълнение на парично задължение. Какво да предприемете в този случай може да прочетете тук: Възражение срещу заповед за изпълнение на парично задължение

2. Когато дългът е погасен по давност:

В случай, че след проучването на дълга (за който има или няма изпълнителен лист) се установи, че същият е погасен по давност, то трябва да се обсъди необходимостта и възможността, изтеклият давностен срок да се установи със съдебно решение. Тук мотивираното искане до кредитора за отписване на вземането може да спести много време и разходи в евентулано съдебно производство. В случай, че кредиторът откаже, то тогава единствената възможност остава да се предяви иск, с който да се установи изтеклия давностен срок.

3. Какво може да се направи, когато вземането се дължи?

Дори и дългът да не е погасен по давност, това не значи, че единствената възможност е той да бъде заплатен в пълен размер. Крайната цел на всички преговори е да постигнем добрият баланс между защитата на интереса на длъжника и усещането на кредитора, че е сключил добра сделка. Ако кредиторът е имал възможност да събере вземането в рамките на закона, то вероятно той би събрал вземането си веднага. При това положение следва да се обсъди с кредитора имущественото състояние на длъжника, възможността му да плати част от дълга, а другата да бъде опростена. Изключително важно е споразумението да е изпълнимо. Често длъжниците заявяват вноски, които след време стават непосилни. При ангажирането ни с преговори обсъждаме подробно с клиента всички възможности и опасности от едно подобно споразумение. Преговорите обикновено отнемат между седмица и няколко месеца в зависимост от процента на отстъпката, която се претендира и начина на взимане на решения на банката или кредитната институция. Съветваме преди подписване на споразумение за разсрочване на вземането, текстът му задължително да бъде проверен от специалист, който да прецени дали същото е изгодно за длъжника или не.

В резюме:

Съветваме хората, които имат стари задължения и се изправят срещу банки и колекторски фирми да се доверят на опитен адвокат, вместо да  преговарят сами. Така ще могат да получат защита срещу изработените методи за плащане на дълговете в необосновано големи размери.

 

Статията е изготвена от

адвокат Георги Вълев

адвокатска кантора “Милованови”, София

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.