Приемане на наследство по опис

Бизнес информация При заведено изпълнително дело срещу лице, което е починало впоследствие, може да поискате от съдебния изпълнител да продължи производството срещу наследниците, като им даде срок да заявят дали приемат или се отказват от наследството. В случай на отказ от наследството, същият следва да се впише от съдебния изпълнител в съответния районен съд. След това може да се удовлетворите от цялото имущество на длъжника.

Какво представлява приемането на наследство по опис? 

Наследяването на имуществото на наследодателя винаги е в цялост - наследяват се както неговите права, така и задълженията му. В случай, че наследниците не са сигурни какво точно наследяват е добре да се обсъди възможността за наследяване по опис, тъй като е възможно дълговете да са по-големи от имуществото на наследодателя.

Приемането на наследство по опис е един от правните способи наследникът да наследи починалия. По този начин, преди наследствената маса да стане част от имущество на наследника, тя бива подробно описана. Така наследникът може да ограничи ясно размера на отговорността, която носи пред кредиторите на починалия - до стойността на полученото имущество.

Кога следва да се приеме наследство по опис? 

Когато едно лице почине, то оставя като наследство съвкупност както от облаги, така и дългове. Ако наследниците знаят или предполагат, че починалият има задължения, то е добре да обмислят възможността за приемане на наследството по опис - например ако се знае, че наследодателя има задължения за кредити или пък срещу него има заведени дела, осъществявал е търговска дейност и има неизплатени суми по сделки и тн. Преди приемането по опис е добре да се проучи размера на дълговете на починалия, за да се направи преценка дали активите на наследството са повече или поне равни на пасивите. Така може да се направи груба преценка дали приемането по опис е икономически обосновано. Няма начин да бъде проверено със сигурност предварително какви са всички задължения на наследодателя, тъй като липсва отчетност за това - възможно е като търговец да е станал поръчител по договори на трето лице, да е издал запис на заповед или да се е задължил към физически или юридически лица. В случай  че е ясно, че дълговете са повече от активите, то може да се направи отказ от наследство.

Какви са ползите от приемане на наследство по опис? 

Приемането на наследство по опис е гаранция за наследника, че няма да се влоши имущественото му състояние, тъй като при това положение той отговаря за дълговете на наследодателя си само до размера на наследеното - чл.60, ал.2 от Закона за наследството. Винаги има възможност починалият да има задължения, за които неговият наследник да не знае. Срещу тази вероятност наследникът се защитава, като извърши приемане на наследстовото по опис. Ако не стори това, той би отговарял неограничено за дълговете на наследодателя си

Без приемането на наследство по опис наследникът може да изпадне в ситуация, в която дължи повече, отколкото е получил от починалия. Това може да стане без наследникът да го пожелае, тъй като наследство може да се приеме и мълчаливо, с действия които предполагат приемане. В този случай отговорността на наследника е пълна, а приемането на наследството може да се окаже твърде неизгодно. Идеята на приемането на наследство под опис е наследникът да се противопостави предварително на евентуални претенции, надхвърлящи границите на стойността на полученото от починалия.

Приемането на наследство под опис ползва всички сънаследници - счита се, че всички сънаследници са приели по опис, без да се ограничават останалите им права.

В случай, че за собствеността върху определен имот се води спор, той се включва в описа, а спорът се разрешава след това по общия ред.

Какви са недостатъците на приемането на наследството по опис? 

Приелият по опис наследник не може да отчуждава получените недвижими имоти до 5 години от приемането, а движими вещи - до три години, освен с разрешението на районния съдия - чл.65, ал.1 ЗН. Тази забрана не е абсолютна. Нарушаването й не опорочава самото отчуждаване, а отнема на наследника предимствата на приемането по опис. В този случай наследникът отговаря неограничено за задълженията на наследодателя.

Приемането на наследство по опис е съдебно производство - чл. 61 от ЗН. Отнема време, дължат се държавни такси и не препоръчваме лице, без правен опит, да се захване самостоятелно с процедурата.

Каква е процедурата за приемане на наследство по опис? 

В срок от три месеца от узнаването, че наследството е открито, наследникът има право да заяви писмено пред районния съд, че приема наследството под опис. В заявлението се посочват всички известни на наследника недвижими имоти. За всеки заявен имот трябва да се представят доказателства за собственост, както и доказателство за съществуването на всяко друго имуществено право на наследодателя. Описът се извършва по предвидения ред в ГПК.

 

Статията е изготвена от

Боян Лимберов

под редакцията на адвокат Георги Вълев

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.