Защита при дисциплинарно уволнение

Адвокатска кантора "Милованови" е специализирана в областта на трудовото право. Имаме богат дългогодишен опит при защита както правата на работника така и правата на работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение. Адвокат проф. д-р Кругер Милованов е автор на книгата "Дисциплинарна отговорност на работниците и служителит".

 

Трудовата дисциплина се налага от работодателя, а работникът е този, който следва да я спазва. Тук може да прочетете какво представлява Нарушение на трудовата дисциплина. За различните нарушения може да бъде наложено съответно по тежест наказание. Дисциплинарно нарушение е виновно поведение на работника или служителя.

 

При търсене на дисциплинарна отговорност на работника или служителя, можем да Ви помогнем при:

  1. Процедура по даване на писмени обяснения - когато работодателят констатира извършване на нарушение на трудовата дисциплина, той следва да изиска писмени обяснения от работника. Без да бъдат поискани обяснения за конкретното нарушение, работодателят не може законосъобразно да наложи дисциплинарно наказание. В статията ни Писмени обяснения по чл. 193 от КТ сме посочили подробно как работникът да защити в най-голяма степен правата си при даване на писмени обяснения.
  2. Накагане на дисциплинарно наказание - работодателят може, но не е длъжен да наложи дисциплинарно наказание, в случай на извършено от работника или служителя нарушение. При реализиране на дисциплинарната отговорност следва да се съобразят всички обстоятелства, за да може тежестта на наложеното наказание да съотвества на тежестта на извършеното нарушение. В случай че това правило е нарушено, като са засегнати правата на работника или служителя, заповедта, с която се налага назаканието, ще бъде незаконна. Дисциплинарна отговорност може да се търси и в определен срок от извършването - до 1 година или от узнаването - до 2 месеца от страна на работодателя. След това работодателят губи парвото да санкционира работника за извършено нарушение.
  3. Оспорване на дисциплинарно уволнение - оспорването на дисциплинарното уволнение може да бъде направено в 2 месечен срок от момента на връчване на заповедта и прекратяването на трудовия договор. При дисциплинарно уволнение работникът дължи на работодателя обезщетение в размера на срока на предизвестието по трудовия му договор (от 1 до 3 месеца). Когато работникът е лишен от доход и за нещо има имуществена санкция, то законодателят е педвидил ефективен начин да се гарантират правата му. За да се прецени обаче дали има основание да бъде атакувана една заповед за уволнение или не, следва подробно да се проучи процедурата, която е проведена от работодателя както и всички документи. Голяма част от заповедите за уволнение са незаконни и поради нарушаване на процедурата при уволнение, която ограничава правата на защита на работника. Повече може да прочетете тук: Защита при Дисциплинарно уволнение

Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас.