Незаконно уволнение

- Как да се защитите при ДИСЦИПЛИНАРНО уволнение?

- Оспорване на уволнение пи прекратяване на договора с ПРЕДИЗВЕСТИЕ от работодателя.

- ПРИЗНАВАНЕ на уволнението за незаконно от съда.

- ОБЕЗЩЕТЕНИЕ при оставане без работа поради незаконно уволнение

 

Адвокатска кантора "Милованови" е специализирана в областта на трудовото право. Имаме богат дългогодишен опит при защита както правата на работника така и правата на работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение.

 

Дисциплинарна отговорност

Можем да Ви помогнем при подготовка на даване на писмени обяснения, като подробно може да прочетете тук: Даване на писмени обяснения. При наложено дисциплинарно наказание имаме бога опит при защита правата на работника пред работодателя или пред съда по процедура за оспорване на наложеното наказание. Повече може да прочетете в статията ни: Дисциплинарно уволнение

 

Защита при незаконно уволнение

Ако трудовото Ви правоотношение е прекратено, ние можем да Ви дадем отговор дали уволнението е незаконно както и как да защитите правата си. Повече може да прочетете в статията ни: Защита срещу незаконно уволнение

 

Признаване на уволнението за незаконно и възстановяване на предишната работа

Преди да вземете решение дали да оспорвате уволнението Ви следва да знаете какво може да спечелите от един съдебен спор и какви права имате при отмяна на уволнението от съда:

  1.  Времето, през което е водено делото се признава за трудов стаж, като работодателят му е длъжен да го осигури пенсионно до размера на трудовото му възнаграждение преди уволнението.
  2. Ако работникът е претендирал възстановяване на работа, същият може да се върне на заеманата от него преди уволнението длъжност в 14 дневен срок от връчване на съобщението по чл. 345 от КТ, независимо от това дали работи по трудов договор на друга работа или не.
  3. В случай че работникът не желае да се възстанови на предишното му правоотношение, трудовото му правоотношжение ще се прекрати ако не се яви в 14 дневния срок и той може спокойно да продължи да работи при новия си работодател.

 

Обезщетение при признаване на уволнението за незаконно

  1. Работникът има право да получи обезщетение за оставане без работа за времето през което е останал без работа поради незаконно уволнение, но за не повече от 6 месеца.
  2. Обезщетението за оставане без работа се определя на базата на последното получено от работника брутно трудово възнаграждение за пълен работен месец, пез който работника или служителя не е ползвал отпуск.
  3. При признаване на уволнението за незаконно следва да се има предвид, че ако работникът е получавал обезщетение от бюрото по труда, то същото подлежи на връщане, тъй като иначе ще получи на едно и също основание две различни обезщетения.
  4. При признаване на уволнението за незаконно, тъй като съдът приема, че заповедта не е съществувала, то ако правоотношението е прекратено на основание, изискващо предизвестие, което не е спазено или ако работодателят е изплатил обезщетение за оставане без работа на работника за месеца след датата на уволнението, в предвидените от закона случаи, то тези суми подлежат на възстановяване към работодателя, тъй като е отпаднало основанието за тях.

Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас.