Връчване на предизвестие/заповед за уволнение на работник или служител

Бизнес информация Препоръчваме при сключване на трудов договор да се уговори изрично съгласие от страна на работника или служителя да бъде уведомяван по електронен път, като можем да предложим изготвяне на трудов договор с подобна клауза или анекс към вече съществуващи трудови договори. С подобна уговорка всеки работодател би гарантирал лесно и безпроблемно връчване на документи във връзка с трудовото правоотношение.

Съгласно чл. 335, ал. 1 от КТ трудовият договор се прекратява писмено. За да бъде спазена писмената форма следва изявлението на работодателя да достигне работника или служителя. Кой е документът, въз основа на който се прекратява трудовият договор, може да прочетете тук. Връчването на документа, въз основа на който ще бъде прекратено трудовото правоотношение на пръв поглед звучи лесно, но в практиката работодателите се изправят пред неподозирани проблеми.

Често работникът или служителят спира да се явява на работа, след като примерно е подал молба за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие или е получил искане за даване на писмени обяснения по чл. 193 от КТ, а понякога и без конкретна причина. В този момент работодателят следва да удостовери редовно връчено писмено изявление, с което е прекратен трудовият договор, за да може да прецени кога точно е настъпило прекратяването на правоотношението и съответно да оформи правилно трудова книжка, фиш за последна работна заплата и да подаде в срок необходимата информация към НАП.

Защо е важно да бъде редовно връчена заповедта за уволнение?

Трудовото правоотношение се прекратява писмено. Ако работодателят не може да докаже редовно връчване на заповедта за уволнение, то не може да се приеме, че е трудовият договор е прекратен. Съответно при проверка от Инспекция по труда или НАП, каквито често се предизвикват, когато е възникнал конфликт с даден служител, няма да може да представи в цялост трудовото досие и съответно може да понесе административни санкции в значителен размер.

Какви са възможните начини на редовно връчване на заповед за уволнение?

I. Лично връчване

Личното връчване на предизвестието/заповедта за уволнение е най-чистата хипотеза за установяване на връчването. Важно е да се отбележи, че подписът на работника или служителя служи единствено за доказателство, че въпросният документ е сведен до знанието му. Решението на работодателя да прекрати трудовото правоотношение е израз на работодателската му власт, същото е едностранно и подписът на служителя няма характер на съгласие. В практиката ни, често сме срещали подписана заповед от работника или служителя, в която е посочено, че не е съгласен със заповедта, че я подписва с особено мнение, че възразява срещу нея. Тези допълнения нямат никаква правна стойност. Тук важното е, че подписът удостоверява личното връчване.

II. Връчване по електронната поща

Както посочихме по-горе трудовото правоотношение се прекратява писмено. Съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) чл. 3, ал. 2 - “Писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ съдържащ електронно изявление.” При това положение работодателят може да създаде заповед и да я подпише с електронния си подпис, след което същата може да бъде връчена по електронен път, най-често e-mail. Добрият вариант е при сключване на трудовия договор да се посочи от работника или служителя електронна поща, за която да се даде съгласие за получаване на кореспонденция с оглед чл. 5 от ЗЕДЕУУ. Работникът или служителят може да бъде уведомен чрез електронно съобщение и без предварително съгласие, но е необходимо въз основа на недвусмислени обстоятелства да се установи, че се е съгласил да получи изявлението в електронна форма. Това може да бъде изрично съобщение, потвърждаващо получаването. При проблемно връчване е малко вероятно да се получи какъвто и да е отговор, че е получено съобщението, затова е важно такова съгласие да се получи при сключване на трудовия договор.

Възможността да бъде уведомяван работникът или служителятпо електронен път превъзхожда значително всички останали начини на връчване - самото връчване е незабавно, не изисква излишни средства, нито пък е нужно да се доказва със свидетели.

Важно е да се отбележи, че работодателят не разполага с правна възможност да връчи заповедта за налагане на дисциплинарното наказание чрез обаждане или чрез изпращане на текстово съобщение (SMS) по мобилен телефон, съгласно практиката на Върховния касационен съд..

III. Връчване при отказ

Връчването при отказ е често срещната процедура, при която работникът или служителят отказва да се подпише под заповедта или отказва въобще да  бъде сведена до знанието му. В тази хипотеза работодателят може да му връчи предизвестието/заповедта за уволнение при отказ. Обикновено на самия документ или на гърба му се посочват двама свидетели, които с подписите си удостоверяват, че на конкретната дата и час лицето е отказало да получи въпросния документ. При оспорване на връчването в едно съдебно производство, свидетелите следва да бъдат разпитани, за да се установи връчването. Особеността тук е, че работникът или служителят не получава копие от документа, като може в по-късен момент да го изиска по реда на чл. 128а, ал. 1 от КТ, това обаче не пречи документът да породи правното си действие като при лично връчване.

IV. Връчване по пощата/чрез куриер

Връчването на предизвестието/заповедта за уволнение може да бъде извършено и по пощата или чрез лицензиран пощенски оператор - чрез изпращането на препоръчано писмо с обратна разписка. За да е осъществено надлежно връчване по пощата не е необходимо то да е извършено лично на получателя. За да се приеме, че изявлението е достигнало до адресата, работодателят следва да е изпратил препоръчаното писмо на адреса, посочен от работника или служителя и пощата да удостовери доставянето на писмото на адреса. Много важно е да се посочи в описание на пратката какво точно се изпраща, за да може да се избегне спор относно съдържанието на пратката - например: “Заповед №343/08.08.2023 г.” или “Заповед по чл. 71, ал.1 от КТ”, “Предизвестие по чл. 328, ал.1,т. 2 прл.2 от КТ”, “Искане по чл. 193 от КТ” и др. Обстоятелството дали работникът или служителят е променил адреса, посочен от него на работодателя или не е предприел действия за получаване на пощенската пратка е без правно значение. С достигане на изявлението на посочения от работника адрес, работодателят е изпълнил задължението си за връчване на предизвестието/заповедта за прекратяване на трудовия договор и тя е породила правно действие. Това връчване отнема около месец, ако лицето не бъде открито на посочения адрес, което забавя значително момента, в който работодателят може да прекрати трудовия договор и съответно да преустанови осигуряването на служителя. При връчване по пощата бихме препоръчали да се използват куриерски услуги, тъй като те могат да доведат до значително по-бързо връчване.

V. Връчване на заповедта с нотариална покана

Един от най-сигурните начини за връчване на книжа от работодателя е връчването чрез нотариална покана. Като процедура и време, връчването прилича на връчването по пощата с обратна разписка. Недостатъкът тук е, че процедурата е значително по-скъпа от връчването по пощата. Както връчването по пощата и тук може да се връчи лично или ако лицето не бъде намерено, да се връчи чрез залепване. При втората хипотеза срокът за връчване е най-малко месец и половина, тъй като преди да залепи уведомление, служител на нотариуса следва да посети адреса най-малко 3 пъти в рамките на 1 календарен месец, след което може да залепи съобщение и след изтичане на 14 - дневния срок за получаване на книжа в кантората на нотариуса, поканата ще се счита редовно връчена, като точния момент, в който документите ще се считат връчени се посочва от нотариуса.

 

Статията е изготвена от

адвокат Георги Вълев

адвокатска кантора “Милованови”, София

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.