Как се прекратява трудовият договор от работодателя? Особености

Бизнес информация Трудовото правоотношение се прекратява писмено. Ако работодателят не определи правилно документа, въз основа на който се прекратява трудовият договор, може да допусне и грешка при определяне за момента на прекратяване на трудовото правоотношение. Определянето на момента на прекратяване е изключително важно, тъй като спрямо него следва да се оформи платежна ведомост и фиш за работна заплата, да се подаде уведомление до НАП и да се изчисли трудовия стаж.

Трудовото правоотношение се прекратява въз основа на писмено изявление, отправено от работодателя и достигнало до работника или служителя. Как да връчите документите на работника или служителя може да прочетете тук. В зависимост от различните основания, на които може да се прекрати трудовият договор, това може да бъде:

  1. Предизвестие за прекратяване на трудовия договор, когато прекратяването на трудовото правоотношение е извършено на някое от основанията по чл. 328 от КТ - Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие.
  2. Заповед за прекратяване на трудовия договор, когато основанието за прекратяване на трудовия договор е без предизвестие на някое от основанията по чл. 330 от КТ - Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие.
  3. Уведомление, че прекратяването на трудовия договор по взаимно съгласие е прието, при искане на работника или служителя за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие.

Много важно е да се направи разграничение въз основа на кой документ се прекратява трудовият договор, за да може работодателят да прецени кога точно е настъпило прекратяването на правоотношението и съответно да оформи правилно прекратяването и да подаде в срок необходимата информация към НАП.

I. Прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие

При прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя с предизвестие, важно е да се отбележи, че трудовият договор се прекратява въз основа на отправеното предизвестие с изтичане срока на предизвестието. Издаването на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, след като предизвестието е изтекло няма прекратително действие (конститутивно), а само констатира настъпването на определени правни последици. При това положение трудовият договор ще се прекрати не в момента на връчване на заповедта за прекратяване, а в момента на изтичане на срока на отправеното предизвестие

Предварителна закрила по чл. 333 от КТ при уволнение с предизвестие.

Много често имаме и въпроси - какво ще стане ако служителят е примерно в отпуск по болест, когато изтича предизвестието и тогава законно ли ще бъде уволнението с оглед предварителната закрила, която дава чл. 333 от КТ? 

Тъй като трудовият договор ще се прекрати въз основа на отправеното предизвестие, то и законността на уволнението следва да се преценява към момента на отправяне на предизвестието, а не към момента на неговото изтичане. Ето защо е важно да съобразим предварителна закрила при уволнение по чл. 333 от КТ към момента на отправяне на предизвестието. Основанията предвидени в чл. 333 от КТ, настъпили след отправяне на предизвестието, са ирелевантни относно законността на уволнението. Тук е важно да се отбележи и че при обжалване законността на уволнението ще се вземе предвид предизвестието и дали то съдържа всички необходими реквизити за законност на уволнението, а не на последващата заповед, която се издава след като предизвестието изтече.

Когато се прекратява трудовият договор с предизвестие, много често в предизвестието се инкорпорира и заповед, че същото няма да бъде спазено. Тази заповед не променя характера на прекратяване на трудовия договор. Също така тя може да бъде оформена в отделен акт и да се връчи веднага след връчване на предизвестието или да бъде издадена в по-късен момент - примерно работодателят може да реши на 10-тия ден, че няма да спази остатъка от предизвестието. Тук обаче заповедта за прекратяване има отношение само до дължимото се обезщетение за неспазено предизвестие, не и до основанието за прекратяване на трудовия договор.

II.Прекратяване на трудовия договор без предизвестие.

В хипотезите на чл. 330 от КТ трудовото правоотношение се прекратява с връчването на заповедта за уволнение. В този случай не може да се предвиди отложено действие на заповедта, тъй като на основание чл. 335, ал. 2, т. 3 от КТ трудовият договор се прекратява от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора. Недопустимо е работник или служител да бъде дисциплинарно уволнен след примерно седмица от връчване на заповедта или след месец, при отказ да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване и др.

III. Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие.

При прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, основанието, въз основа на което се прекратява трудовото правоотношение, е достигналото от работодателя до работника или служителя уведомление, че приема отправеното му предложение в законоустановения 7 дневния срок. 

Моментът на прекратяване често е денят на отправяне на искането за прекратяване на договора по взаимно съгласие, но може да бъде и бъдещ момент. Тогава работодателят следва да уведоми работника или служителя писмено, че приема желанието му да се прекрати трудовия му договор от конкретна дата, а когато договорът бъде прекратен, работодателят е длъжен да издаде и съответната заповед за това, но прекратяването ще е настъпило въз основа на уведомлението, че искането на работника или служителя е прието, а не въз основа на заповедта. В случаите, когато трудовото правоотношение ще бъде прекратено веднага или в рамките на следващите няколко дни от момента на отправяне на искането за прекратяване много често заповедта за уволнение от страна на работодателя се приема, че инкорпорира в себе си и съгласие за прекратяване на трудовия договор.


Статията е изготвена от

адвокат Георги Вълев

адвокатска кантора “Милованови”, София

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.