Ако имате потребителски кредит - може да не дължите нищо

13.09.2021

Кой може да Ви съди за изтеглен потребителски кредит?

Най-често това са банките, финансовите институции и колекторските фирми.

Задължително трябва да се защитите, когато получите който и да е от тези документи:

  • Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК от служител на съда.
  • Заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по чл.417 ГПК от служител на съдебен изпълнител.
  • Разпореждане по чл.131 ГПК и искова молба от служител на съда.

 

Защо има шанс да не дължите?

Потребителският кредит е уреден в Закона за потребителския кредит /ЗПК/.

Когато договорът за кредит, който сте подписали, не отговаря на определени изисквания на закона, той е недействителен - това означава че този договор няма юридически последици, той е невалиден.

Резултатът от това е, че по този договор не се дължи нищо.

 

На какви изисквания трябва да отговаря договора?

В чл.22 ЗПК е посочено какви реквизити трябва да има договорът за потребителски кредит.

Основното изискване е договорът да е ясен - ако не Ви става ясно какво дължите и колко - вероятно това изискване не е спазено.

На следващо място - трябва да е ясно как се формира годишният процент на разходите /ГПР/. Това трябва да е сборът от ясно разписаните отделни разходи, свързани с кредита. Ако има разлики между това, което е разписано в договора и обявеният ГПР, то вероятно е налице вид скрита лихва и договорът би бил недействителен на това основание.

От изключително значение е да е налице яснота за това, кога трябва да се погасяват вноските, както и да има погасителен план. Често се случва да не е ясно дали подписаният погасителен план се прилага, доколкото в самия договор се предвижда погасяване на “минимални вноски”, скрепено с неустойка. Такива неясноти не се толерират от закона.

Законът не допуска неясноти при формирането на лихвите, особено когато те могат да бъдат променяни - трябва да е налице ясно и точно разписана методика за промяна на лихва, която да се прилага. Не може просто да се разпише, че лихвата може да се променя - това трябва да е обвързано с обективен показател, извън контрола на кредитора. Трябва да става ясно и при какви точно условия може да се променя тази лихва и с колко.

 

Какво следва от неспазването на тези изисквания?

Ако договорът за потребителски кредит е недействителен - дължите само чистата сума, която сте получили - само главницата. Не дължите лихви, разходи и всякакви други претендирани суми.

Тук е важно да се посочи една особеност - има възможност и да не дължите и самата главница - т.е. и чистата сума.

Причината е, че ако договорът е недействителен, полученото от Вас би се дължало на извъндоговорно основание - тъй като договор няма, той е невалиден.

Дължими суми на извъндоговорно основание се погасяват с 5-годишна давност, считано от датата на получаването на сумата. Ако се претендира сума на договорно основание, докато делото приключи - давността ще е изтекла.

Пример: Ако сте подписали договор за потребителски кредит през 2015г. и сте получили веднага сумата, през 2018г. срещу Вас се завежда дело за главница по договор, като през 2021г. съдът окончателно признава, че договорът е недействителен и въз основа на него не се дължи, давността върху чистата сума, която сте получили, ще е изтекла, тъй като в съдебния процес се търси сума на основание договор. Ако впоследствие се заведе дело срещу Вас за платено без основание /платена Ви е сума въз основа на недействителен договор/, можете да се позовете на погасителна давност и да не дължите нищо.

 

Как да се защитите?

При получаване на какъвто и да е документ от съд или съдебен изпълнител, обърнете се към адвокат, тъй като имате кратки срокове за защита. Своевременната организация на защитата Ви е ключова.

Защитата Ви става чрез навеждане на възражения - трябва ясно и точно да посочите на съда, защо договорът за потребителски кредит е недействителен.

Съветваме защитата да се организира от адвокат, специалист по потребителско право. Можете и да се обърнете към специалистите от кантората ни чрез формата за запитване на сайта.

 

Статията е изготвена от

адвокат Боян Лимберов

адвокатска кантора “Милованови”, София

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.