Въпроси и отговори

Спор с работодател

Вашият въпрос:

Здравейте,
Работодателя ми иска да ме махне от фирмата си с основание, че за 4 години аз не съм се вписвала в офиса и не му върша работа, Тъй като съм с ТЕЛК решение и заболяване "диабет" ми предлага да си подам заявление по чл.327, ал.1, т.2 от КТ за да не се занимава с институции по освобождаването ми. Предлага ми и две трудови възнаграждения за компенсация. Въпроса ми е: Това удачно ли е в моя случай и не съм ли ощетена? След подписването на такова заявление имам ли право да се запиша на трудовата борса и какво би било обещетението? Посъветвайте ме какво да направя и кой ще е най-добрия начин за мен?

Нашият отговор:

За да бъде прекратен трудовият договор от работодателя, необходимо е да е налице някое от основанията, посочени в Кодекса на труда. Предвид обстоятелството, че сте трудоустроена и сте болна от диабет /ако попада под хипотезите на чл.333 от КТ/, Вие се ползвате от предварителната закрила при уволнение, поради което за работодателя би било трудно да Ви уволни законосъобразно. Работодателят обаче не разполага със способ да принуди служителя да прекрати трудовия си договор.  Работодателят, може, ако желае, да предложи на служителя трудовия му договор да бъде прекратен по чл.331 от КТ. Законът обаче предвижда минимално обезщетение на служителя при прекратяване на правоотношението по тази разпоредба, а именно - 4 брутни работни заплати.

При това положение, предложеното от работодателя Ви решение има и плюсове, и минуси. Положителното за Вас е, че при прекратяване на трудовия договор по чл.327, ал.1, т.2 от КТ, имате право на обезщетение за безработица в размер и за срок, съобразно осигурителния Ви доход и осигурителния Ви стаж.  Минусът е, че - първо, ще получите като обезщетение само 2 работни заплати. При прекратяване на трудовия договор на това основание, на служителя се полага обезщетение за срока на предизвестието по чл.221, ал. от КТ. Проблем е, че ако работодателят Ви, не заплати доброволно сумите и решите да го съдите за тях, той би могъл да се опите да се защити срещу предявения от Вас иск като установи, че не е било налице основанието за прекратяване на договора - забавяне изплащането на трудовото възнаграждение,

От друга страна, ако предложите на работодателя Ви да прекратите трудовия договор по чл.331 от КТ, ще имате право на минимум 4 брутни работни заплати /можете да уговорите да Ви бъдат заплати повече/, но ще получавате минималния размер на обезщетението за безработица за 4 месеца.

Най-доброто решение зависи от това дали желаете да продължавате да работите в предприятието, но следва да знаете, че работодателят не може да Ви принуди да прекратите трудовия си договор, ако не желаете, а законосъобразното прекратяване на договора Ви от негова страна, би било значително затруднено.