Възстановени имоти по реституция

След падането на комунистическия режим в България са приети множество реституционни закони, които уреждат възстановяването на собствеността на лицата, чиито имоти са били одържавени в периода 1944г.-1989г. Често реституирането на имотите поражда проблеми, тъй като е възможно имотът да не може да бъде възстановен в старите реални граници или, например, същият да е застроен, което да обуславя невъзможност за възстановяване правото на собственост върху същия. Част от законите предвиждат кратки срокове от влзиане в сила на същите за управжняването на правото на искане за възстановяване на одържавените имоти, но когато имотът е отнето без законово основание или е отчуждено не по установения законов ред от държавата, от общините и от народните съвети в периода от 9 септември 1944 г. до 1989 г. не сте ограничени със срок. 

Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас.