Защита правото на собственост

10.04.2020

Какво представлява правото на собственост:

Собственикът може да упражнява пълната власт върху своята вещ (движима или недвижима). Това е основно право на всеки гражданин на Р. България, гарантирано от Конституцията ни.

Упражняване правото на собственост се изразява във:

  1. Владение: Това е възможността на собственика да упражнява фактическата власт върху вещта, както и да не допуска въздействие на трети лица върху вещта.
  2. Ползване: Това е възможността на собственика да извлича полезните свойства на вещта. Примерно, да живее в жилището си или да го отдава под наем и да получава наемна цена за това.
  3. Разпореждане: Това е възможността на собственика да извършва фактически или правни действия с вещта като прехвърля, видоизменя, ограничава или прекратява правото си на собственост върху - да я дарява, продава, залага/ипотекира, заменя и др.

Когато правото на собственост бъде нарушено, собственикът разполага с различни правни средства за защита. Ето някои от основните:

  1. Установителен иск за собственост:

Установителен иск за собственост се предявява, когато две лица претендират да бъдат собственици на един и същи имот. В този случай собственикът разполага с възможност да предяви положителен установителен иск, с който да бъде признато за установено със сила на присъдено нещо, че той е собственик на имота. Собственикът може да предяви и отрицателен установителен иск, с който да иска да бъде признато за установено, че лицето, претендиращо да има право на собственост върху имота, не е негов собственик.

  1. Ревандикационен иск:

Това е осъдителен иск, с който разполага невладеещият собственик срещу владеещия несобственик. Това е претенцията на носителя на правото на собственост срещу едно лице, което без основание владее или държи собствената му вещ. Тук не само, че лицето оспорва правото на собственост на действителния собственик, но е лишило същия и от ползването на вещта, като само упражнява фактическата власт върху нея. С този иск се търси установяване, че лицето е собственик на вещта, като освен това, владеещият несобственик се осъжда да предаде владението на вещта на невладеещия собственик.

  1. Негаторен иск:

Това е искът, с който разполага собственикът на една вещ срещу всяко лице, което извършва неправомерни действия върху вещта, които ограничават възможността на собственика да упражнява в пълен обем правото си на собственост, без обаче да го лишават в цялост от това му право (за разлика от ревандикационния иск по т.2). С предявяването на негаторния иск се цели това неоснователно въздействие да бъде преустановено или последиците от него да бъдат премахнати

 

Дали имате нужда от защита на правото Ви на собственост, следва да се прецени за всеки конкретен казус. Съветваме Ви, ако смятате, че правото Ви на собственост върху дадена вещ е нарушено, да се консултирате със специалист в областта.

 

Статията е изготвена от

адвокат Елена Терзиева и адвокат Георги Вълев

адвокатска кантора “Милованови”, София

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.