Изменение/допълване на Кадастралната карта

Често при нанасянето на имотите в Кадастралната карта се допускат грешки или непълноти.

Ако имотът ми/част от него е заснет като част от имота на друго лице, означава ли, че то е собственик на имота ми/част от него?

Одобрените по реда на ЗКИР кадастрални карти и кадастрални регистри имат декларативно действие. От тях не произтичат промени във вещноправния статут на имотите и дори имотът Ви или част от него да е заснет като част друг имот, това не променя правото на собственост върху същия.

Какво да направя, ако имотът ми или чат от него е заснет на Кадастралната карта като част от друг имот? 

В този случай разполагате с две възможности:

Да започнете административна процедура по отстраняване грешката/непълнотата в кадастралната карта: Тази процедура не е задължителна и можете да пристъпите направо към предявяването на иск за собственост пред съда. Подава се заявление до компетентната Служба по геодезия, картография и кадастър. От СГКК уведомяват лицето, като част от чийто имот е заснет Вашият, за исканата от Вас промяна. Ако в установения срок лицето не подаде възражения, от СГКК допускат поисканата промяна. Ако лицето подаде възражение, е налице спор за собственост и е необходимо същият да бъде отнесен пред съда.

Да предявите положителен установителен иск за собственост: В тези хипотези, спорът за материално право най-често се изразява в това, че реална част от един недвижим имот е заснета към съседен имот или цял имот не е заснет като самостоятелен, а е инкорпориран в съседен имот. Този иск цели да установи безспорно пространствения обхват на правото на собственост с оглед правилното му отразяване в кадастралната карта. 

Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас.