Определяне на дисциплинарно наказание на държавния служител

05.12.2016

Съгласно чл.89 от Закона за държавния  служител (ЗДСл) при виновно неизпълнение на служебните си задължения, държавният служител се наказва с предвидените в закона дисциплинарни наказания.

 

В чл.90 от ЗДСл се предвиждат пет различни по тежест дисциплинарни наказания: 1. забележка; 2. порицание; 3.отлагане на повишението в ранг с една година; 4. понижение в по-долен ранг за срок от шест месеца до една година; 5. уволнение.

 

За всяко нарушение на служебната дисциплина дисциплинарно наказващият орган може (но не е длъжен) да наложи на служителя дисциплинарно наказание. Ако реши да наложи наказание, той няма свободата да наложи каквото иска наказание, а трябва да се съобрази с критериите за определяне на наказанието,  установени в чл.91 от ЗДСл. Съгласно този текст, при определяне на вида и размера на наказанието се вземат предвид: 1. тежестта на нарушението и настъпилите от него последици за държавната служба и за  гражданите; 2. формата на вината на държавния служител; 3. обстоятелствата, при които е извършено нарушението; 4. цялостното служебно поведение на държавния служител.

 

Прилагането  на тези критерии за определяне на дисциплинарното наказание е задължително за дисциплинарно наказващия орган. Ако той не ги приложи или ги приложи неправилно, при обжалване на заповедта за налагане на наказанието съдът отменява заповедта за налагане на наказанието. Трябва да се има предвид, че срокът за обжалване на наказанието е 14 дни от връчването на заповедта за налагане на наказанието. По делото дисциплинарно наказващият орган е длъжен да докаже, че е приложил правилно критериите за определяне на наказанието. Тези правила се отнасят за всички видове дисциплинарни наказания, включително и за дисциплинарното уволнение.

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора „Милованови” София

от адвокат проф. д-р Кругер Милованов.

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.