Прекратяване на ТД поради неплащане по чл. 327, ал. 1 т. 2 от КТ

05.06.2013

Вашият въпрос:

Пиша от името на сина си. Преди 4 месеца е назначен на изпитателен срок от 6 месеца като технически ръководител. До сега не е получавал цяла запла както е по трудов договор/ защото уговорката е за друга , а само по 100-200 лв като аванс.Синът ми го е предупредил че ще напусне ако не му изплати заплатите, а отговора е " Един месец предизвестие".Това е добре за него тъй като до месец хотела му ще бъде построен а и по черноморието спират строителството през летния период, но това е друга тема. Може ли синът ми още утре да подаде аявление за освобождаване по чл.327,ал.1 т.2 с двама свидетели ,тъй като той е сигурен че той няма да му подпише заявлението ,а управлението е във Варна, но риска е че ако отиде в Варна там може да не му дадат входящ номер по нареждане на шефа.Въпросът ми е още същият ден веднага след подписването синът ми напуска.

Нашият отговор:

Работната заплата следва да бъде изплащана така както е уговорено в трудовия договор - ако е уговорено писмено изплащането й да става на определена дата или към някакъв краен период, то може да се прекрати трудовия договор на основание неизплащането на работната заплата едва след изтичането на този период, в случай че заплатата не бъде платена. Ако синът Ви желае да прекрати трудовото си правоотношение на основание чл. 327 ал. 1 т. 2 от КТ то следва да не е получил значителна част от трудовото си възнаграждение към датата, към която е трябвало да го получи. Заявлението за прекратяване може да бъде връчено или директно на управителя на фирмата или по седалище и адреса на управление на фирмата, посочен в трудовия договор или в Търговския регистър.