Обезщетение при прекратяване на ТД поради неплащане по чл. 327, ал. 1 т. 2 от КТ

25.09.2016

Вашият въпрос:

След прекратяване на ТД по чл.327, ал.1, т.2, при изчисляване на обезщетението по чл.221, ал.1 трябва ли да се имат предвид негарантираните ДТВ през предходните месеци? Бихте ли посочили и съответния НА? Облага ли се с данък това обезщетение, начисляват ли се върху него осигуровки? 2. След подаване на заявление за напускане, работодателят не начислява негарантираното ДТВ за последните два месеца, без на работника/служителя да са налагани наказания/санкции. Има ли правно основание да бъдат изискани съответните суми? Благодаря предварително за отговорите.

Нашият отговор:

При прекратяване на това основание се вземат предвид всички неизплатени трудови възнаграждения в пълния им размер.Налаганите наказания нямат значение, предвид че за нарушение на трудовата дисциплина не се налагат глоби, а за реализиране на имуществена отговорност има специален ред. Има пълно правно основание да се изискат по съдебен ред всички незаплатени суми, както и обезщетението.