Оферта за започване на работа

25.10.2022

Вашият въпрос:

Добро утро, От фирма са ми изпратили параметри за предложение за работа, в което са описали : Каква е заплатата, от кога започвам( начална дата 03.01.2023 г.) , какви придобивки имам, изпитателен срок, срокове за предизвестие, както и подписи на HR и ръководителя на съответното звено, в което евентуално ще започна работа. Завършва със следният текст: С nодписа си декларирам, че разбирам u nриемам услoвията, заnисани в настоящото nредложение. Удостоверявам, че съм заnознат с конфиденциалния характер на съдържащата се в настоящото nредложение информация и се задължавам да не я разпространявам на mpemu неоnравомощени лица. Име, noдnuc дата Въпроса ми е : Ако сега подпиша това предложение, а междувремено си намеря някаква работа, дължа ли някакви неустойки .

Нашият отговор:

Ако не се явите в срока, в който е указано че следва да започнете работа, трудовото правоотношение се счита невъзникнало - чл.63, ал.3 КТ. В този случай, не дължите неустойки.