Спиране на ваучери за храна на рслужител в отпуск по майчинство

09.07.2018

Вашият въпрос:

Може ли работодателят да спре да дава ваучери за храна на служителка в отпуск по майчинство и ако отг. е "да" - на какво основание?

Нашият отговор:

Разходите за ваучери за храна са социални разходи, предоставени в натура. Социалните придобивки трябва да са достъпни до всички работници и служители и за лицата, наети по договори за управление и контрол. При това положение, обстоятелството, че сте в отпуск по майчинство, не може да е основание да не получавате ваучери за храна. Изключването Ви от кръга на лицата, имащи право да получават ваучери за храна, поради обстоятелството, че сте в отпуск по майчинство, може да се разглежда като дискриминация, което е в нарушение на разпоредбата на чл.8, ал.3 от КТ, съгласно която  при осъществяване на трудовите права и задължения не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време.