Трудова злополука

- Коя злополука е ТРУДОВА?

- Как се ПРИЗНАВА една злополука за трудова?

- КЪМ КОГО може да се насочат претенции?

- Какво ОБЕЗЩЕТЕНИЕ може да се претендира?

Адвокатска кантора "Милованови" е специализирана в областта на трудовото право. Имаме богат дългогодишен опит при защита както правата на работника така и правата на работодателя при трудови злополуки. За да може в най-голяма стапен клиентите ни да разберат процедурата, сме обобщили различните стъпки, през които се преминава и къде какви проблеми биха могли да възникнат.

Коя злополука е трудова?

- Подробно може да прочетете тук: Трудова злополука

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка  работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност,  трайно намалена работоспособност или смърт - чл. 55 от КСО.

При тълкуване на текста на закона следва да имаме предвид следното:

 1. по време на работа - трудова злополука е както травма, която е пряко свързана с работата, така и такава, която е станала по време на работа, но не е вследствие на работния процес. Така примерно всяко падане в офиса е трудова злополука, въпреки че увреждането не е вследствие на примерно неправилно използване на опасна машина.
 2. по пътя към работа - когато работникът отива или се връща от работа, всяко увреждане на неговото здраве също се приема за трудова злополука. Отговорността на други лица, не изключва тази на работодателя. Така ако поради счупени пени плочки на тротоар работникът се спъне и падне, то ще отговаря както общината така и работодателя. При ПТП по пътя към работното място или обратно ще носи отговорност както виновния водач, така и работодателя. При престъпно деяние работодателят отново носи отговорност заедно с извършителя на престъплението.
 3. нетравматично увреждане - за трудова злополука може да се приеме и увреждане на здравето, което е нетравматично. Такова може да бъде увреждане, вследствие на пренапрежение, облъчване, отравяне. В тази хипотеза е необходимо експертна лекарска комисия да установи причинно-следствената връзка с работния процес, в противен случай злополуката не се признава за трудова.

Как се признава една злополука за трудова?

- Подробно може да прочетете тук: Какво да предприемете при трудова злополука?

 1. декларация до НОИ - При злополука на работното място работодателят е длъжен да подаде декларация за станалата злополука. В случай че това не бъде направено от него, работникът също може да подаде такава декларация в едногодишен срок от злополуката. При особени случаи е възможно злополука да бъде призната за трудова и по съдебен път, без да е подадена декларация.
 2. разпореждане за признаване на злополука за трудова - разпореждането, с което се признава една злополука за трудова определя пределите на отговорността на работодателя. Ако дадено увреждане на здравето е посочено като общо заболяване, а не травматично увреждане, то обезщетение за него по реда на чл. 200 от КТ - обезщетение при трудова злополука не може да се търси. Ако не бъде признато дадено увреждане за трудова злополука, то следва да се прецени дали да се обжалва акта на НОИ по административен ред. Влизането в сила на разпореждане, с което се отказва да се признае увреждането за трудова злополука, препятства възможността да се търси отговорност на работодателя.
 3. особености при нетравматично увреждане на здравето - тук след подаване на декларация за трудова злополука за причинно следствената връзка се произнася експертна лекарска комисия. Ако не е правилно решението на комисията, то може да бъде обжалвано по административен ред. НОИ е обвързан от решението на ЕЛК. При смъртна трудова злополука и липса на аутопсионен протокол ЕЛК следва да откаже да се произнесе, при което следва да се обжалва разпореждането на НОИ и тогава по изключение в административния процес се събират доказателства за причинно следствената връзка.

Към кого може да се насочат претенции?

- Подробно може да прочетете в статията ни: Обезщетение при трудова злополука.

 1. към работодателя - работодателят отговаря винаги и неограничено при трудова злополука. Неговата отговорност е безвиновна. Следва да се има предвид, че отговорност носи юридическото лице, което е работодател и при иск за трудова злополука следва да се прецени и неговата платежоспособност.
 2. обезщетение от застраховател - за някои високорискови работи се сключва задължителна застраховка "трудова злополука" от работодателя в полза на работниците. Тази застраховка може да обхваща и злополука по пътя към работното място, но не е задължително. Някои работодатели сключват и доброволна застраховка "трудова злополука". Ако лимитът на застраховката не обезщетява напълно, лицата, имащи право на обезщетение, могат да търсят разликата до пълното обезщетение от работодателя.
 3. виновното лице - всеки отговаря за вредите, които е причинил. Така ако пострадате при ПТП може да търсите отговорност от виновния водач. Ако паднете по пътя за работното място заради непочистени тротоари или неравност, може да търсите отговорност на общината. Това обаче не изключва отговорността на работодателя и наличието на виновно лице не може да бъде основание да трябва първо от него да търсите обезщетение.

Какво обезщетение и на кого се полага при трудова злополука?

 1. обезщетение при трудова злополука се дължи на лицето, претърпяло увреждането. В случай на смъртна трудова злополука право да получат обезщетение имат наследниците на лицето и лицата, които са изградили трайна емоционална връзка с него (най-често лица, които живеят на семейни начала в едно домакинство).
 2. имуществени - работодателят е длъжен да възстанови имуществените вреди, вследствие на злополуката, това най-често са разходите за лечение на лицето, претърпяло злополуката.
 3. неимуществени вреди - това са болките и страданията, които е претърпяло лицето, имащо право на обезщетение, вледствие на злополуката. Размерът им се определя от съда по справедливост, като справедливостта не е абстрактно понятие. Съдът следва да прецени всички факти и обстоятелства като интензивност, продължителност, емоционално състояние, възраст, възможност за пълно възстановяване и бъдещи интервенции, както и всички други обстоятелства, които са свързани със злополуката, за да определи справедливо обезщетение. За всеки конкретен случай, след запознаване с фактите, можем да дадем какъв според нас би бил справедливия размер на дължимото се обезщетение. 

Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас.