Покупко-продажба на недвижим имот

14.12.2020

Договорът за покупко-продажба на недвижим имот, който прехвърля собствеността, задължително се сключва във формата на нотариален акт пред нотариус с район на действие, районният съд по местонахождението на имота.

Какви са стъпките при покупко-продажба на недвижим имот?

 1. Проучване на собствеността на имота:

Дори и продавачът да има акт за собственост на имота, може да се окаже, че имотът не е негов или да има спор за правото на собственост върху имота. Ето защо, за да се избегнат бъдещи спорове и за да се гарантират интересите и на двете страни, следва обстойно да се проучи въпросът за собствеността на имота, вкл. дали трети лица имат претенции към същия.

Тук следва да се направи проверка не само с оглед документа за собственост на продавача, но и този на неговия праводател, тъй като е необходимо да се проследи хронологията на прехвърлителните сделки, извършени с имота. Важно е да се установи дали имотът или част от него е са предмет на отчуждителни сделки, реституционни претенции, дали върху същия има учредени вещни права, с оглед установяване на възможността трети лица да имат претенции върху него.

 1. Сключване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот:

Обикновено страните сключват предварителен договор, когато на продавача е необходимо повече време, за да се снабди с всички необходими документи, или когато купувачът купува имотът с банков кредит или се нуждае от време, за да си осигури средства. Сключването на предварителния договор гарантира както правата на продавача, така и тези на купувача. Подробно може да прочетете в статията ни: Предварителен договор при продажба на имот

 1. Набавяне на всички необходими документи за сключване на окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот:

Необходимите документи за сключване на окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот могат да бъдат различни, в зависимост от ситуацията:

Документи, които винаги се изискват приключване на сделка са:

 • Документ за собственост на продавача
 • Удостоверение за данъчна оценка на имота
 • Кадастрална скица/схема на имота
 • Удостоверение за вещни тежести
 • Удостоверение за семейно положение на продавача
 • Удостоверение за наличие или липса на задължения за продавача

В някои случаи, с оглед спецификата на казуса, е необходимо представянето и на допълнителни документи за сключването на окончателен договор, а именно:

 • Удостоверение за идентичност на имот - когато, например, по документ за собственост и скица, имотът се намира на улици с различни наименования
 • Удостоверение за идентичност на лице с различни имена - когато, например, продавачът е записан с една фамилия в нотариалния акт, а към момента на продажбата е с друга фамилия
 • Удостоверение за липса на реституционни претенции - когато, например, имотът е бил внесен в ТКЗС
 • Удостоверение за търпимост на сграда - когато върху имота е била изградена постройка без необходимите строителни книжа.
 • Декларация по чл.26 от СК от съпруга на продавача - когато, например, продаваният имот е еднолична собственост на единия съпруг, но той

Възможно е да е необходимо представянето и на други документи с оглед на конкретиката на Вашия казус.

 1. Сключване на окончателен договор за покупко-продажба на недвижимия имот:

В уговорения ден и час страните се явявате пред нотариус, за да сключите окончателен договор за покупко-продажба на имота. След като нотариусът провери наличието на законовите изисквания и договорът бъде подписан, купувачът следва да преведе уговорената цена или остатъка от нея на продавача. След като продавачът потвърди пред нотариуса, че е получил сумата, нотариусът заявява нотариалният акт за вписване в компетентната служба по вписванията.

Вписването на договора за покупко-продажба защитава купувача по отношение на лицата, придобили права след вписването.

В случай че имате съмнение по отношение на която и да е стъпка при покупко-продажба на недвижимия имот, Ви съветваме да се обърнете към адвокат, специалист по вещно право, за да сте сигурни, че са защитени правата Ви.

 

Статията е изготвена от

адвокат Елена Терзиева под редакцията на адвокат Георги Вълев

адвокатска кантора “Милованови”, София

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.