Как да се справим с “Лошото ЦКР”?

30.03.2023

Какво е ЦКР?

Централният кредитен регистър или накратко ЦКР е база данни, в която по закон се отразяват задълженията за кредити към банки или финансови институции. Към ЦКР информация подават както банки и финансови институции, така и колекторските фирми, които са изкупили такива задължения. Идеята на ЦКР е преди едно лице да получи кредит, съответната банка или финансова институция да направи справка за кредитната история и задлъжнялост на клиента и да направи преценка дали да отпусне кредит или не. Колкото повече задължения има едно лице в ЦКР, толкова по-малка е вероятността да му бъде отпуснат кредит.

“Лошо ЦКР” - какво значи това и кога разбираме за него?

С времето все по-често получаваме въпроси от клиенти дали можем да им помогнем с  така нареченото “лошо ЦКР”. Много от тях разбират, че фигурират в ЦКР, след като са решили да купят стока на изплащане или пък да теглят кредит. За голяма част от хората  това са задължения, за които не е воден съдебен процес, давностният срок е изтекъл, но въпреки това фигурират в ЦКР.

Какви проблеми създава подаването на информация към ЦКР?

Банките, финансовите институции и колекторските фирми следва да упражняват правото си да подават информация за задълженията на кредитополучателите добросъвестно.

Много често обаче, особено колекторските фирми, подават информация към ЦКР за стари дългове, които са погасени по давност. Това препятства потребителите да получат нови кредити, тъй като банките отказват да отпуснат кредит на лице, което има лоша кредитна история и съответно активни задължения, въпреки че тези задължения са погасени по давност и не могат да бъдат принудително събрани.

Каква защита дава законът в тази ситуация?

Защитата на лица, чийто стари задължения продължават да се обработват в ЦКР, макар изминалите години, е като се упражнят правата им по Общия регламент за защита на данните (GDPR) чрез искане за изтриване на личните им данни от Централния кредитен регистър. Това по същество представлява упражняване на правото да бъдеш забравен.

Правото да бъдеш забравен:

Чл.17 от GDPR регулира изключително важно право за всеки човек, а именно правото да бъдеш забравен – да се изтрият всички лични данни, обработването на които вече не е необходимо.

Общият принцип е, че упражняването на това право е допустимо, когато интересът от обработката на личните данни вече е отпаднал и законът не разпорежда изрично обработката на данните да продължава - точно тук може да попада хипотезата на обработка на лични данни относно задължение, което е погасено по давност.Обработването на стария дълг може да препятства достъпа на потребителите до пазара на услуги – нови кредити, покупка на изплащане, лизинг и тн. Не се допуска безкрайно обработване на личните данни, само заради наличие на стар дълг.

Какво да направя, за да се отрази погасяването на старите задължения в ЦКР?

За успешно заличаване на данните, необходимо е първо да се изясни дали задължението е погасено по давност или не. За да отговорим на този въпрос е нуждо да се запознаем с договора, въз основа на който претендират вземането, изпълнителното дело, ако е имало такова или делото в съда. В случай, че между страните има спор, възможно е да е необходимо да се предяви иск в съда, с който да се признае, че вземането е погасено по давност. Това е относително рядко, тъй като в общия случай няма спор, че вземането е погасено по давност, но според колекторските фирми те били в правото си да продължават да подават информация към ЦКР, въпреки давността.

На следващо място, лицето което обработва личните данни трябва да бъде сезирано със специално заявление, в което да се посочат всички възражения срещу последващото обработване на личните данни, включително да бъде налице изрично позоваване на погасителна давност.

Обработващият личните данни трябва да отговори на това заявление. В случай, че искането за изтриване не бъде удовлетворено, трябва да се сезира административен съд с искане по чл.79 във връзка с чл.17 от GDPR, като се поиска от съда да осъди администратора да заличи личните данни.

Тази процедура е свързана с проучване на факти и извършване на правна преценка за всеки отделен случай.

Каква е позицията на Съда на Европейския съюз?

Подобна практика – обработване на задължения в регистри, което да склони потребителя да плати нещо, което иначе не би дължал, е проблем, който е към момента актуален и се разрешава от Съда на Европейския съюз.

В заключение на Генералния адвокат на ЕС се дава становище, че такава практика е недопустима.

Конкретно разглежданият случай е изключително сходен със ситуацията в България. Става въпрос за кредитна агенция SCHUFA в Германия, която обработва данни за кредитна задлъжнялост и поддържа регистър, който по природата си е идентичен с ЦКР. В Германия съдът може да опрости част от задълженията на потребител, който е неплатежоспособен, но SCHUFA въпреки това продължава да обработва недължимите, опростени от съда дългове, като ги публикува в регистъра си. Тази информация стига до банките и финансовите институции, които на свой ред, точно както у нас за погасените по давност задължения, препятстват последващо получаване на кредит.

Генералният адвокат, за тази ситуация дава становище, че „предоставеното освобождаване от остатъка по задължения трябва да даде възможност на лицето, което се ползва от него, да участва отново в икономическия живот. Тази цел обаче би била осуетена, ако частните агенции за икономически справки имат право да съхраняват лични данни в своите бази данни“, както и че „изглежда непропорционално в бъдещи оценки да се „използва отново“ една минала и вече изяснена от правна гледна точка ситуация, каквато е освобождаването от остатъка по задължения, вместо да се използват актуализирани фактори към момента на анализа на риска, за да се гарантира по-точна и обективна оценка на икономическото състояние на субекта на данните“.

Досега, Съдът на Европейския съюз се е съобразявал със становищата на Генералния адвокат и се очаква решението му да е в същия смисъл.

С какво можем да сме Ви полезни:

Ако имате нужда от съдействие в процедурата за изчистването на подаваната за Вас информация в ЦКР, нашият екип е специалиризан в това, имаме дългогодишен опит относно справянето със стари задължения и ще се радва да Ви съдействаме.

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатско дружество "Милованови"

адвокат Боян Лимберов - управляващ съдружник

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.