Въпроси и отговори

отпадане задължения и лихви към ЧЕЗ

Вашият въпрос:

Имам задължение към ЧЕЗ2925 лвфактура плюс лихви от 2011 год!Може ли да ми отпаднат по давност
Благодаря

Нашият отговор:

За задълженията към топлофикационни дружества, както и за задълженията за лихва, се прилага кратката 3-годишна погасителна давност, която започва да тече от момента, в който е следвало да бъде заплатена фактурата, в която е обективирано задължението. Ако фактурата е следвало да бъде заплатена преди м.09.2016г. и не са предприемани действия за прекъсване на давността, най-вероятно към настоящия момент задълженията Ви са погасени по давност. Можете да предявите иск срещу ЧЕЗ за установяване недължимост на сумите поради изтекла погасителна давност. В практиката спорен е въпросът за наличието на правен интерес от предявяване на такъв иск. Правният интерес се преценява за всеки конкретен случай, поради което, за да Ви дадем становище е необходимо да получим информация за конкретните обстоятелства - спрели ли са Ви електрозахранването, изпращат ли Ви извънсъдебни покани за заплащане на сумите и т.н.