Въпроси и отговори

погасяване на задължения по давност

Вашият въпрос:

Добър ден,имам 2 задължения който ми излизат при кандидатстване за кредит в кредитното ми досие от небанкови институции.От 2013 г.нямам отношения с банки или небанкови институций.Не съм правила справка тъй като по настоящем живея в гр.Велики Преслав като това ми е временния адрес по лична карта съм гр.Варна не съм получавала писма от съдия изпълнители или съдебни покани,a няма БНБ-клон в околноста,най-близкия е във Варна на 120 км от мен . В моя случай какво бихте ми направили за да си изчистя кредитно досие тъй като ми възпрепятсва бизнеса.
Благодаря предварително!

Нашият отговор:

На първо място е необходимо да получим справка от Централния кредитен регистър към БНБ относно наличието или липсата на кредитна задлъжнялост. След като получим справката, ще видим кои банки, респ. финансови институции обявяват информация за вземания към Вас и от какво произтичат същите. След като имаме тази информация, можем да изискаме копие от договорите за кредит, респ. погасителните планове към тях (в случай че Вие не разполагате с тях) и след се запознаем с тях, ако давността е изтекла, можем да  сключим споразумение с кредитора за отписване на задължението или, в случай че не можем да постигнем споразумение, да водим иск за установяване недължимост на сумите. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!