Въпроси и отговори

Изп.дело

Вашият въпрос:

Здравейте, на 26.02.2019 получих уведомление от чси за изп.дело по чл.417 от дск ,възразила съм в срок,на чси съм внесла 20% от дължимата сума ,след това трябваше да се сключи споразумение с банката,но затова ми бяха пойскани ощо 1000лв,за да се сключи споразумението ,до момента такова няма оказа се че това споразумение трябва да се сключи с отп фактoринг ,до сега чси си удържа всеки месец сума от заплатата ми ,след като съм подала възражение има и подаден иск на незнам от дск или отп ли е моля за съвет.

Нашият отговор:

Съдебният изпълнител е длъжен да спре производството, когато са налице предпоставките на чл.454 от ГПК, а менно - длъжникът - физическо лице,  да внесе 20 на сто от вземанията по предявените срещу него изпълнителни листове и  да се задължи писмено да внася на съдебния изпълнител всеки месец по 10 на сто от тях.  Ако тези предпоставки са налице, делото е следвало да бъде спряно. Ако към настоящия момент делото не е спряно и продължава да изпълнява, в случай че все още няма постановен изричен отказ, можете да подадете молба за спиране и след като има отказ, да го обжалвате пред компетентния окръжен съд. 

По отношение на установителния иск - най-вероятно "Банка ДСК" ЕАД е сключило договор за цесия с "ОТП Факторинг България" ЕАД, с който е прехвърило вземанията си към Вас. Производството пред съда обаче ще продължи с "Банка ДСК" ЕАД, ако цесията е сключена след образуване на заповедното производство, съгласно чл. 226 от ГПК.