прекратен трудов договор

08.05.2021

Вашият въпрос:

Здравейте, на 5.04.2021г. пуснах предизвестие за напускане, но не получих входящ номер , на 7.04.2021г. работодателя ми е прекратил и оформил документите ми преди да ми изтече предизвестието и твърди че няма какво възнаграждение да ми дължи. Какво мога да направя за да получа обещетението си по чл 220 ал1 от КТ

Нашият отговор:

 

При прекратяване на трудовото Ви правоотношение, работодателят Ви дължи трудовото възнаграждение до момента на прекратяване на трудовия договор, обезщетение за неизползвания платен годишент отпсук. При отправено предизвестие от Ваша страна ако работодателят прекрати трудовия договор без да спази срока на предизвестие, ще Ви дължи обезщетение в размера на брутното Ви трудово възнаграждение за оставащата част от предизвестието на основани ечл. 220, ал.2 от КТ. Подаването на предизвестие от Ваша страна обаче не отнема възможността на работодателя да прекрати договора Ви и на всички други основания, с които разполага - така ако договорът е прекратен на основание чл. 71, ал.1 от КТ - срока за изпитване, то работодателят не би Ви дължал обезщетение за неспазването на срока на предизвестие.