Неплащане на трудово възнаграждение поради запор на банкови сметки на дружество от НАП

06.05.2020

Вашият въпрос:

Дружество има запор на банковите сметки от НАП поради предявен иска на друг държавен орган. За месеците Февруари и Март тази година, НАП даваше съгласие предприятието да се разплати на служителите си. За месец Април НАП са отказали да дадат разрешение. Изтъкнали са причина, че предприятието няма приходи от месец и половина и трябва да плаща предявения акт. Въпросът ми е има ли НАП основание и право да откаже на работодателя да се разплати със служителите си? Предприятието има достатъчно финансов ресурс и желание да се разплати, но не получава съгласие за което. Също така ако НАП имат основание, какви действия могат да предприемат служителите за получаване на трудовите си възнаграждения?

Нашият отговор:

Съгласно чл.229 от ДОПК, публичният изпълнител с разпореждане до банката може да разреши определена част от постъпилите или постъпващите по сметката на длъжника суми да се оставят на негово временно разпореждане за неотложни плащания във връзка с дейността му. Съгласно ал.3, т.2 на цитираната разпоредба, разрешение следва да се даде при условие, че може да настъпи  неизпълнение на задължения по трудови договори и други подобни. При това положение, длъжникът следва да направи искане до публичния изпълнител за издаване на разпореждане, с което предоставя част от запорираните средства разпореждане на длъжника. Ако публичният изпълнител даде разрешение, в същото се посочва плащането, за което то се отнася, и срока, в който може да се извърши. Банката е длъжна да извърши плащането съобразно условията на разрешението. Длъжникът може да обжалва отказа на публичния изпълнител в 7-дневен срок от получаването му пред директора на съответната териториална дирекция на НАП. Служителите имат възможност да търсят дължимото им се трудово възнаграждение по съдебен ред, в случай че същото не им бъде заплатено.