Уволнение поради липса на необходимото образование или професионална квалификация по чл. 328, ал.1 т. 6 от КТ

Бизнес информация Уволнението на основание чл. 328, ал.1, т.6 от КТ най-често се атакува в съда на основание злоупотреба с право. В случай че новите изисквания за длъжността не са свързани с хараткера на работата, уволнението може да бъде признато от съда за незаконно. Подобна хипотеза имаме и когато след като уволним едно лице, поради липса на необходимото образование, назначим друго, което също не отговаря на заложениете от работодателя изисквания. Няма обаче проблем да имаме две лица, които да не отговарят на новите изискванията за образование и да уволним само едното от тях.

    Нормативна уредба

Съгласно чл.328, ал.1, т.6 от Кодекса на труда работодателят може да прекрати трудовия договор с предизвестие, когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.

    Кога е налице основание за уволнение съгласно чл. 328, ал.1 т. 6 от КТ

Формулировката на закона е неправилна. Професионалната  квалификация е вид образование и поради това правилно и достатъчно е в случая да се говори само за липса на необходимото образование. Така се решава ясно и въпросът дали законът има предвид едно или две различни основания за уволнение.

    Промяна на необходимото образование за длъжността.

В зависимост от длъжността изискванията за образование, което работникът или служителят трябва да притежава, за да може да изпълнява работата, се определят по два начина: от работодателя или с нормативен акт.

Поначало наличието на необходимото образование се проверява при сключването на трудовия договор. Ако работникът или служителят има необходимото образование, може да се сключи валиден трудов договор.

    Начална липса на образование, определено от работодателя

Ако изискванията за заемане на длъжността, които са установени от работодателя, не са налице и въпреки това бъде сключен трудов договор, той ще бъде действителен, тъй като в такъв случай работодателят се е съгласил тези изисквания да не се приложат.

Пример: за счетоводител в предприятието се назначи лице със средно образование, въпреки установеното  изискване счетоводителят да е с висше икономическо образование.

  Начална липса на образование, установено нормативно

Когато работникът или служителят не притежава образованието, което се изисква по силата на нормативен акт, и въпреки това бъде сключен трудов договор, договорът ще бъде недействителен и работодателят може да поиска от съда тази недействителност да бъде обявена, с което между страните по договора повече няма трудово правоотношение.

Пример: Наето е за работа като лекар лице, което няма медицинско образование. 

    Промяна за изискванията за длъжността след сключване на трудовия договор

Образователните изисквания за дадена длъжност може да бъдат изменени по време на съществуването на трудовия договор. Така възниква въпросът какво става с трудовия договор, ако работникът или служителят не притежава образованието, което се изисква по силата на промяната.

   Такъв работник или служител може да бъде  уволнен на основание чл. 328, ал.1, т.6 от Кодекса на труда - поради липса на необходимото образование.

Ако новите изисквания са установени от работодателя, той може, но не е длъжен да извърши уволнението.

Ако те са установен с нормативен акт, работодателят е длъжен да извърши уволнението.

    Право на работодателя да променя изискванията за образователния ценз за длъжността.

Работодателят има право да променя изискванията, които е  установил, по своя свободна преценка. Тази свобода обаче не трябва да се използва с цел работодателят да се освободи от нежелан работник или служител, като установи такива нови изисквания, на каквито предварително знае, че работникът или служителят не отговаря.

Когато съдът установи, че промяната на образователните изисквания е извършена единствено с цел да се създаде основание за уволнение на определен работник или служител, а не с цел подобряване на работата, той отменя уволнението като незаконно, тъй като ще е налице злоупотреба с право.

В практиката се срещат различни такива промени на изискванията. Например, за длъжността преводач на английски език се прибавя изискването лицето да владее и друг език, като работодателят знае, че то не владее този език. Или за длъжност, за която се изисква средно общо образование, се установява изискване за средно специално образование, каквото работодателят знае, че лицето не притежава, и други подобни. Във всички такива случаи уволненият работник или служител може да предяви иск в съответния районен съд за отмяна на уволнението като незаконно, за възстановяване на предишната работа и за обезщетение за оставането му без работа поради незаконното уволнение.

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора „Милованови” София

от адвокат проф. д-р Кругер Милованов.

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.