Обезщетение при задържане на трудова книжка

Бизнес информация Препоръчваме на работодателите да изискат от служителите предварително съгласие при прекратяване на трудовия им договор, да получат трудовата си книжка по пощата/по куриер, тъй като това може да спести значително обезщетение. В случаите когато трудовият договор се прекратява на основание, при което се дължи обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ, за същия срок не може да се търси и обезщетение за задържане на трудовата книжка.

1. За какво ни служи трудовата книжка?

Трудовата книжка е официален удостоверителен документ, с който може да се установява както трудовият стаж, така и прослуженото време и професионалният опит за дадена длъжност.

При сключване на нов трудов договор, работникът или служителят е длъжен да предостави на работодателя си трудова книжка. След прекратяване на трудовия договор, трудовата книжка е един от документите, които са необходими, за да се направи регистрация в Бюрото по труда. Ето защо законодателят е приел, че при прекратяване на трудовия договор, работодателят следва да оформи и върне на лицето трудовата книжка незабавно.

 

2. Кой съхранява трудовата книжка?

Трудовата книжка може да бъде съхранявана както в трудовото досие на работника или служителя при работодателя, така и да бъде у работника или служителя. Когато трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, работодателят е длъжен да я поиска в 5-дневен срок, за да впише настъпилите изменения в трудовото правоотношение и промени на данните по чл. 349, ал. 1 от Кодекса на труда.

 

3. Оформяне на трудовата книжка при прекратяване на трудовия договор

При прекратяване на трудовия договор, трудовата книжка следва да се попълни и върне на работника или служителя незабавно. Ако трудовата книжка се намира у работника или служителя, работодателят следва да я  изиска, да я попълни и да я върне незабавно.

Много важно е да се отбележи, че под незабавно в случая следва да се разбира в същия ден. Това изискване често създава затруднения на работодателите, тъй като много фирми нямат щатен счетоводител, а ползват външно счетоводство. В тези случаи оформянето на трудовата книжка често отнема няколко дни, а понякога и много повече, но това може да доведе до неблагоприятни последици за работодателя.

 

4. Как работодателят следва да върне трудовата книжка?

  • Работодателят може да върне трудовата книжка на работника или служителя срещу подпис в дневника за издаване на трудовите книжки веднага още при прекратяване на трудовия договор, което е най-лесната и чиста хипотеза.
  • Когато има изрично искане от страна на работника или служителя на основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, работодателят може да изпрати трудовата книжка по поща (или куриер, когато той е лицензиран пощенски оператор).
  • Ако работодателят не успее да оформи и да върне трудовата книжка незабавно и няма изрично искане от работника или служителя същата да бъде изпратена по пощата, то тогава работодателят следа да изпрати покана до работника или служителя да получи вече оформената си трудова книжка.

 

5. Обезщетение при задържане на трудовата книжка

В случаите когато работодателят не е изпълнил задължението си да върне трудовата книжка на работника или служителя незабавно, той дължи обезщетение за задържане на трудовата книжка.

Обезщетението се дължи за времето от момента на прекратяване на трудовия договор/предоставяне на трудовата книжка за оформянето й, до връщането на трудовата книжка/получаване на поканата от работника или служителя да получи същата. Дължимото се обезщетение е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за горепосочения период при оставането му  без работа за същия на основание чл. 226, ал.2 от КТ.

В същия смисъл е постановено Тълкувателно решение №1/02.12.2019г. по т.д.№ 1/2019г., ОСГК на ВКС.

 

Статията е изготвена от

адвокат Георги Вълев

адвокатско дружество “Милованови”

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.