Съществува ли фалит на физическо лице в България?

11.09.2020

При започване на бизнес, значителен брой фирми развиват дейността си чрез регистрация на едноличен търговец (ЕТ). Ако работата не върви добре, това често води до натрупване на дългове - кредити, задължения за данъци, осигуровки и други, които в един момент няма как да се погасяват.

Ако дълговете са стари, възможно е те да са погасени по давност. Повече за давността можете да прочетете тук - Погасителна давност

Давността може да бъде прекъсвана многократно, след което започва да да тече отначало, което може да превърне ЕТ във вечния длъжник. Може да се водят преговори с кредиторите, но често условията са непосилни.

Какво е решението?

Ако едноличният търговец е натрупал дългове, които трайно е в невъзможност да погаси, то решението е да се подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност.

NB! Искането за откриване на производство по несъстоятелност е задължение, когато са налице предпоставките за това. Необявяването в несъстоятелност в такава хипотеза може да бъде престъпление!

Какво е условието за откриване на производство по несъстоятелност?

Нужно е едноличният търговец да е неплатежоспособен, т.е. да дължи определена сума, която трайно да не може да погаси. Индикатор за това е, че средната оценка на имуществото му е значително по-малко от дълговете, които са натрупани. В такива хипотези е ясно, че е налице  неплатежоспособност.

Дали ЕТ е неплатежоспособен е конкретна преценка за всеки отделен случай.

В съдебния процес се назначава експертиза, която да установи точно какво имущество притежава ЕТ, както и какви конкретно дългове са натрупани. Тази експертиза формално устонавява дали ЕТ е неплатежоспособен.

Как несъстоятелността засяга кредиторите на фирмата?

Несъстоятелността, като съдебен процес, е свързана принципно със значителни разходи за кредиторите на длъжника. Тези разходи трябва да се предплатят, за да продължи да се движи процеса.

Когато обаче длъжникът изначално няма достатъчно имущество, което да покрие тези първоначални разходи, съдът директно открива производство по несъстоятелност, тъй като е ясно, че тези суми няма как да се внесат.

С горното си решение, съдът дава възможност на всеки кредитор (банка, финансова институция или друго лице, на което се дължат пари) в едногодишен срок да внесе разходите, които са нужни за развитието на процеса, които могат да надхвърлят 10 000 лв. за 6 месеца.

В общия случай не е икономически оправдано тези разходи да се внасят. Задължението, което кредиторът има да събира, заедно с разходите, често в пъти надвишава сумата на имуществото на длъжника.

Ако не се предплатят разноските, с изтичането на 1 година от решението на съда, длъжникът се обявява в несъстоятелност.

Какви са последиците от обявяването в несъстоятелност?

Положителните послидици са, че с прекратяване на производството по несъстоятелност се погасяват всички вземания.

Това означава, че задълженията на едноличния търговец спират да съществуват, те се считат по силата на закона за отпаднали.

Негативните последици за ЕТ са свързани с това, че законът значително ограничава несъстоятелния длъжник в правата му, свързани с търговска дейност - например не може да се заема длъжност на управител.

Кои задължения се погасяват?

Погасяват се всички съществуващи задължения както на ЕТ така и на физическото лице. Отпадат задължения за кредити към банки и финансови институции, както и вземания на държавата за всякакви данъци, осигуровки и глоби. Отпадат и лични задължения - например задължения за комунални плащания към “Топлофикация”, задължения за ВиК, електрическа енергия и тн.

На практика, чрез несъстоятелност на ЕТ, законът допуска да се случи фалит на самото физическо лице като отпадат и задълженията, които са съществували и преди създаването на ЕТ.

NB! Производството по несъстоятелност е сериозна стъпка. Съветваме Ви обезателно да се обърнете към специалист, преди да се предприемат подобни действия.

 

Статията е изготвена от

адвокат Боян Лимберов

адвокатска кантора “Милованови”, София

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.