Какво да направя, когато ми дължат пари?

27.03.2018

Кредитор, длъжник

Често в ежедневието си сключваме различни договори. По някои ние се задължаваме, по други ние следва да получим изпълнение, тоест сме кредитори. Кредиторът е тази страна по договорно правоотношението, която има вземане към друго лице. Длъжникът е лице, което следва да изпълни дължимото.

 

Кога ставаме кредитори

Най-често ставаме кредитори, когато дадем на заем пари на близък или приятел, очакваме плащане по договор за услуга, за наем или от продажба. Кредитор може да станем и по договор за застраховка, когато застрахователят не изпълни задължението си или по едностранна сделка, каквато е записът на заповед, както имн други. Със сключване на договора задължението възниква, това обаче не значи, че длъжникът е длъжен да го изпълни веднага. За да може кредиторът да търси изпълнение, трябва да е настъпил падежът на задължението. Падеж е датата, на която длъжникът следва да изпълни задължението си, и след която изпада в забава спрямо кредитора.

 

Как да защитим правата си, ако не получим дължимото

Когато длъжникът не изпълни в срок задължението си, кредиторът може да търси защита на своите права. Трябва да се увери първо, че длъжникът действително е изпаднал в забава. Така по обикновения договор за заем длъжникът изпада в забава след покана от кредитора, ако не е уговорен срок за връщане на сумата. По договора за извършване на СМР следва да бъде заплатено обикновено, след приемане на обекта и т.н. Не трябва да забравяме, че давностният срок за задълженията тече от момента на тяхната изискуемост, който в някои хипотези може да не съвпада с момента на забава на длъжника. Добре е още преди сключване на договора или възможно най-скоро след като имаме съмнение, че длъжникът може да не плати, да помислим за обезпечаване на вземането ни. Това може да стане чрез поръчител, залог, ипотека, а ако длъжникът вече е в забава, и чрез обезпечение на един бъдещ или настоящ иск. Така бихме гарантирали интересите си при положителен изход на един евентуален съдебен спор или бихме имали силен коз при преговори с длъжника относно извънсъдебното уреждане на задължението му.

 

Кога да потърсим помощ

Добре е да направите консултация със специалист в първия момент, когато се усъмните в добросъвестността на Вашия длъжник. Така ще можете да разберете какви са рисковете и как да ги намалите като обезпечите вземането си. При сключване на сделка с лице, което не познавате добре и имате съмнение за неговата платежоспособност, е добре да се консултирате предварително. Навременните действия от страна на специалист биха могли да Ви спестят риска от евентуално недобросъвестно намаляване имуществото на длъжника, с цел да нямате начин да удовлетворите вземането си.

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора "Милованови"

под редакцията на адвокат Георги Вълев

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.