Статии
23.02.2015

Арбитражна клауза, производство и компетентност. Арбитражно решение.

Настоящата статия има за цел да изясни:

  1. каква е силата на арбитражното решение 
  2. какво представлява арбитражният съд, 
  3. как се води производството пред арбитражен съд,
  4. как могат да се атакуват решенията на арбитражен съд.

Статията е създадена с цел да помогне на гражданите да разберат как да защитят правата си като се обясни на достъпен език арбитражното производство.

 

I. Решенията на арбитражните съдилища пораждат същата сила като решенията на държавните съдилища - те са задължителни за страните и подлежат на принудително изпълнение.

 

II. Какво представлява Арбитражен съд?

 

1. Кой може да създаде арбитражен съд?

Арбитражният съд е частен орган, който се създава от физически или юридически лица с цел да решава правни спорове. Арбитражът може да бъде ad hoc - когато се уговарят изрично компетентните лица, които могат да решат спора или институционален - когато се посочва съответния арбитражен съд. В зависимост от това дали арбитражът е ad hoc или институционален решенията се постановяват от името на арбитъра или от името на съответния арбитражен съд.

 

2. Какви дела е компетентен да решава арбитражния съд?

Арбитражният съд или съдия е компетентен да разгледа съответния спор само когато изрично има арбитражна клауза в сключения между страните договор. В противен случай следва производството да се прекрати. Арбитражната клауза има статут на процесуален договор и в този смисъл не може да се изменя, допълва или въвежда тепърва едностранно, примерно с промени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на даден търговец. Съгласието на двете страни при арбитражното споразумение е задължително за действителността на арбитражната клауза.

Съгласието може да се изрази и косвено - със защита на страната по арбитражно дело, без да възрази за компетентността на съда.

Предмет на арбитражно производство не могат да бъдат вещни, семейни и трудови правоотношения.

 

3. Ккава е целта на арбитражните съдилища?

Целта на съществуването на арбитражното производство изначално е решаване на спорове между търговци. Основни принципи на арбитража са - бързина, доверие в компетентността на избраните арбитри, конфиденциалност и по-ниски такси. Предвид това, че търговците винаги са професионалисти им се дава възможност да се съгласяват с различни от уредените в ГПК процесуални правила - тези на съответния арбитражен съд. Пример за арбитражен съд с висок авторитет е “Арбитражен съд към Българската Търговско Промишлена Палата”. Там работят доказали се специалисти по търговско и гражданско право. При много от новосъздадените арбитражни съдилища обаче това не е така.

 

4. Има ли злоупотреба от търговци при използване на арбитражен съд?

Все по-често арбитражните клаузи се включват в договори за бързи кредити. По този начин новосъздадени арбитражни съдилища решават спорове, като често тези съдилища са създадени специално с цел да им се възлагат спорове на даден търговец. Така се опорочава идеята на арбитражния съд - той е пряко финансово зависим от дадения търговец, а клаузите, с които се урежда арбитражното споразумение, се налагат единствено и само от търговеца, без теглещия кредит да може да възрази срещу безпристрастността или компетентността на арбитрите. При това положение много хора подписват договори за кредит, без да са наясно с какво точно се съгласяват. 

Арбитражната клауза в даден договор е изключително опасна - без да осъзнава даден човек се съгласява с процедури, които най-често са му непонятни. Ето защо горещо съветваме да не сключвате договори с подобни клаузи без предварителна консултация със специалист в материята.

 

III. Как се води производството пред арбитражния съд?

 

1. Процедура пред арбитражен съд.

Делата пред арбитражния съд се гледат по вътрешните правила на съответния арбитражен съд. Те често са много различни от тези, които са уредени в ГПК - значително съкратени срокове, различна процедура при връчване - възможно е дори опитът за доставка да се счита за доставка на съдебни книжа, може да има различен ред за приемане на доказателства и др. Пропускането на възможността за предприемане на дадено действия в сроковете за това често води до загуба на подобни дела от гражданите, тъй като трябва да реагират изключително бързо и адекватно.

 

2. Приложими закони по арбитражните дела.

Въпреки широките възможности да се изменя процедурата по водене на самия процес, неговата цел - да се достигне до истината и да се защитят правата и законните интереси на страните е една и съща с този на държавните съдилище. Ето защо, тъй като приложимите материални закони са еднакви и за арбитражните дела, то арбитражните решения също следва да бъдат справедливи и съобразени със законите на Република България.

 

IV. Как могат да се атакуват решения на арбитражния съд?

 

1. В какъв срок могат да се атакуват решенията на арбитражния съд?

Законността на решенията на арбитражните съдилища може да се атакуват в 3 месечен срок пред Върховния касационен съд. Този срок започва да тече за страната от момента на нейното узнаване за съответното решение. Това е моментът на връчване на решението. В случай че решението не е връчено по надлежния ред, за моментът на узнаване се приема примерно получаване на покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело, което е заведено въз основа на изпълнителен лист, издаден по арбитражно решение и други подобни.

 

2. Как да се защитим срещу неправилно арбитражно решение?

  • Може да се иска отмяна на арбитражно решение, когато липсва арбитражна клауза. Дори и арбитражният съд да не е прекратил арбитражното производство поради липса на компетентност, стига страната да не е изразила изрично съгласието си, делото да се гледа от този съд, то решението е унищожаемо и следва да бъде отменено. В някои арбитражни съдилища бездействието на страната и липсата на възражение за компетентност на съда се тълкува като съгласие с арбитражното производство, но това е неправилно и в този смисъл е практиката на ВКС - следва съгласието да е изрично и да е изразено писмено.
  • Често при наличие на арбитражна клауза спорът се отнася до арбитражен съд, но не този, който изрично е посочен - това също е основание да се иска отмяна на арбитражното решение.
  • Когато решението е постановено в противоречие с обществения ред - това означава, че арбитражното решение противоречи на законите на Република България.

 

НАКРАТКО:

При образувано срещу Вас арбитражно производство следва да се обърнете към адвокат, специалист по арбитражни дела, който да се запознае с казуса Ви и да прецени кое поведение ще защити интересите Ви в най-голяма степен. Не пренебрегвайте писмата, които са оставени в пощенската Ви кутия или опитите за доставка от куриер - те също могат да се смятат според арбитражните правила на дадения съд за доставка и да породят правното си действие. В случай че бъде изпуснат срок за извършване на дадено действие е възможно да загубите възможността за защита и да бъдете осъдени да заплатите суми, които иначе би могло да се установи, че не дължите.

 

Статията е изготвена от
екипа на адвокатска кантора „Милованови” София
под редакцията на адв. Г. Вълев
 

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.